תקנון השתתפות בפעילות מחבת טרקוטה 

הגדרות  

  1. "עורך הפעילות" - נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ, מס' חברה 520044389, מרח' העמל 2, פארק אפק , ראש העין (עבור "נעמן").

  2. "אתר הפעילות" – עמוד הפייסבוק של עורך התחרות בכתובת/בקישור שלהלן    https://www.facebook.com/naaman.every.day

  3. "אתר האינטרנט"– אתר האינטרנט ("נעמן") של עורך הפעילות, לממכר מוצרי כלי בית ומטבח, בכתובת: https://www.naamanp.co.il/

  4. "חנויות הרשת" – רשת חנויות "נעמן" שבבעלות עורך הפעילות לממכר כלי בית ומטבח, למעט חנויות זכיינים. 

  5. "חשבון  פייסבוק" - חשבון אישי ופרטי הרשום על שם המשתתף ומנוהל על ידו באתר פייסבוק בכתובת www.facebook.com     , בהתאם לכל הוראות ודרישות של "פייסבוק".

  6. "משתתף"/"משתתפים" – רשאי להשתתף בפעילות מי שיש לו חשבון פייסבוק, שהינו מעל גיל 18 שנים (במועד תחילת תקופת פעילות), בעל תעודת זהות ישראלית, אשר נרשם לפעילות בהתאם להוראות תקנון זה, מילא את פרטיו (לרבות דוא"ל) וכן את כל הוראותיו של תקנון זה ומתקיימים לגביו כל תנאיו. 

  7. "תקופת הפעילות" – הפעילות תחל ביום שני, ה-18/11/2019 ותסתיים ביום רביעי ה-20/11/2019 בחצות. מובהר כי עורך הפעילות יהיה רשאי להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שלמשתתף תהיינה טענות ו/או תביעות בקשר לכך. עורך הפעילות יודיע על כל שינוי בתקופת הפעילות באתר הפעילות ו/או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

  8. "הפעילות"- פעילות נושאת פרסים, הנערכת על ידי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו באתר הפעילות, בנושא  "מתכון אישי בריא ותמונה לפי מתכון שנרשם וחובר על ידי המשתתף" במסגרת הפעילות  יהיה על המשתתף להעלות לאתר הפעילות מתכון בריא עם תמונה לפי מתכון שנרשם וחובר על ידי המשתתף (להלן: "המתכון").        

  9. עורך הפעילות ו/או מי מטעמו יבחר בתום תקופת הפעילות 5 (חמישה) מתכונים מבין המתכונים של המשתתפים שהועלו על ידי המשתתפים בפעילות, בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה, שלדעתו הוא המתכון היצירתי ו/או המעניין ו/או שמעורר רצון להכין את המתכון, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והחלטתו של עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, מבלי שיידרש לנמק את החלטתו, והחלטתו תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור או השגה (להלן: "המתכון הזוכה"/"המתכונים הזוכים"). להסרת ספק, לא יינתן כל משקל בעת בחירת המתכונים הזוכים למספר התגובות ו/או לתוכן התגובות שנתקבלו ביחס למתכונים הזוכים. 

  10. "הזוכה"/"הזוכים" – 5 (חמישה) זוכים, משתתף שהעלה את המתכון שנבחר למתכון הזוכה (כמוגדר לעיל), בכפוף להוראות ולתנאי תקנון זה.  

  11. "הפרס" / "הפרסים" – 5 (חמישה) פרסים, מחבת טרקוטה גודל 24 של "נעמן". 

  12. "התקנון" כל הוראות תקנון זה שמטרתן להגדיר את אופן ותנאי ההשתתפות בפעילות; התקנון מנוסח בלשון זכר אולם מופנה ופונה לשני המינים. 

 

 1. פרשנות 

  1. המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

  2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לפעילות, לרבות באתר הפעילות, למעט הודעה מפורשת על שינוי תנאי התקנון ככל שתפורסם באתר הפעילות בלבד, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.  
 1. הצהרות המשתתף

 

המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר כי:

  1. הוא קרא את כל הוראות התקנון והוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג ומסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. השתתפותו בפעילות מהווה הסכמה ואישור לכך שהוא מסכים להוראות תקנון זה ולתקנון הפייסבוק, ומקבל ומחיל על עצמו  את כל הוראות ותנאי התקנון האמורים ללא כל סייג.   

  2. הוא מסכים לפרסום שמו ו/או כל פרטיו כפי שנרשמו ו/או נמסרו על ידו לצורך השתתפות בפעילות ו/או פרטים נוספים ו/או את דבר השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות, וזאת באתר הפעילות ו/או בחשבון פייסבוק עורך הפעילות ו/או בכל אמצעי פרסומי אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות. 

  3. הוא בעל חשבון "פייסבוק" פרטי שנפתח ומנוהל על ידו ועל שמו, כי הוא מודע לכל הסיכונים ו/או החשיפה מכל מן וסוג שהוא העלולים להיגרם לו בשל כך.

  4. השתתפותו בפעילות עלולה לחשוף את זהותו ו/או את פרטיו ו/או את עצם השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות לצדדים שלישיים כלשהם ו/או לגרום לו להיחשף לתכנים מכל מן וסוג שהוא שאין לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו שליטה ו/או מידע עליהם ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך.

  5. כי ידוע לו כי על פי תנאי השימוש בדפי פייסבוק "חברת פייסבוק" ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם יכולים בכל עת לשלול ו/או לבטל את הפעילות ו/או להסירה מאתר הפעילות ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות, מכל מן וסוג שהוא, כלפי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

  6. לא יעלה לאתר הפעילות תוכן ו/או תמונה ו/או מתכון ו/או תשובה ו/או כל מידע אחר שהוא שעלול להפר כל דין ו/או הוראה של תקנון זה ו/או זכויות של צד שלישי שהוא ו/או זכויות יוצרים, לרבות העלאת תוכן ו/או תמונה ו/או תשובה ו/או מתכון שעלולה להפר זכויות ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר ו/או צד שלישי, ומבלי לגרוע מהאמור, לא יעלה תוכן ו/או מתכון ו/או תמונה ו/או תשובה שיש בהם תכנים מיניים, פרובוקטיביים, בלתי נאותים, פוגעניים, מעליבים, אלימים, גזעניים ו/או כל תוכן בלתי ראוי אחר וכי האחריות המלאה בגין פרסום תוכן ו/או מתכון ו/או תמונה ו/או תשובה חלה על המשתתף בלבד. 

  7. מובהר לו שעורך הפעילות לא יישא בכל אחריות שהיא בכל מקרה של תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר לכל תוכן ו/או מתכון ו/או תמונה ו/או תשובה שהועלו בקשר עם הפעילות. האחריות המלאה והבלעדית חלה על משתתף, ובכל מקרה של תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר לכך, מכל סוג שהוא, לרבות הפרה של זכויות צד שלישי מכל סוג שהוא, המשתתף ישפה ויפצה את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו עקב כך וזאת מייד עם דרישתו הראשונה. 

  8. עורך הפעילות ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לעשות במתכונים הזוכים ו/או במתכון הזוכה ו/או בפרסום התשובה הזוכה כל שימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי לרבות שימוש מסחרי, העתקה, שכפול, שידור, הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה שבעל זכות היוצרים רשאי ויכול לעשות על פי כל דין, הכל ללא תשלום כלשהוא, וללא הגבלת זמן.

  9. כל הפרה של הוראות התקנון, עלולה לגרום לפסילתו של משתתף מהשתתפות בפעילות והכל לפי שיקול דעתו המוחלט, הבלעדי והסופי של עורך הפעילות ו/או מי מטעמו.

  10. מובהר לו שכל תנאי הפעילות כפופים לתנאים, לכללים ולהוראות הרלבנטיות של חברת פייסבוק, כפי שיהיו מעת לעת, ועצם השתתפותו בפעילות מהווה הסכמה לתנאים, לכללים ולהוראות כאמור של חברת פייסבוק, לרבות בכל הקשור לאחריות, מידע, תמיכה, מימון, ניהול וכיו"ב.

  11. הוא מתיר בזאת באופן בלתי חוזר לעורך הפעילות ו/או למי מטעמו לפרסם את שמו, פרטיו, תמונותיו, וכל מידע סביר אחר של משתתף ו/או הזוכה במדיה ובערוצי התקשורת השונים וכל מידע סביר אחר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות וללא כל תשלום מצד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, וכי לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על היקף פרסום הפעילות והזוכה ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם יעשה שימוש.

  12. כי ידוע לו, והוא מאשר, כי כל תוכן ו/או מתכון ו/או תמונה ו/תשובה שהועלו על ידו בקשר עם הפעילות, יהיו חשופים בפני כל צד ו/או גורם שהוא, לרבות היכולת להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות שימוש בהם, וכי לא יהיו לו טענות ו/או דרישות כלפי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בכל הקשור בכך. 

  13. משתתף בפעילות מצהיר, מאשר ומתחייב  כי התוכן ו/או המתכון שהועלו על ידו במסגרת פעילות זו, נכתבו על ידו וכן כי אין במתכון בכדי להפר ו/או לפגוע בזכויות של צד שלישי שהוא ו/או את הוראות חוק זכויות יוצרים ו/או את הוראות חוק איסור לשון הרע ו/או כל דין. 

  14. כי הוא מאשר ונותן לעורך הפעילות את הסכמתו לשמור ו/או לאגור ו/או למסור את פרטיו האישיים ו/או פרטים נוספים כפי שנמסרו ו/או שמולאו על ידו במסגרת השתתפותו בפעילות לצורך שמירת הנתונים במאגר של עורך הפעילות ו/או לשם העברת הפרטים והמידע כאמור אם וככל שיידרש לגורם שיישלח אליו את הסרטון (כחלק מהפרס), בין השאר, לצורך שימוש בהם ככל שיידרש בקשר עם הפעילות ו/או הזכייה ו/או האפשרות לממש את הזכייה בפרס, בהתאם לתקנון זה.  

  15. כי המתכון שיעלה לאתר הפעילות במסגרת פעילות זו יהיה מתכון שהוא רשם וחיבר וכי אין במתכון זה כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות של צד ג' שהוא ו/או להפר הוראות כל דין. 

  16. בכל מקרה בו יתגלה כי הצהרה מהצהרות המשתתף אינה נכונה, המשתתף מתחייב כי הוא  ישפה ויפצה את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה שהוגשה נגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו. 

 

 

 1. תנאי ואופן השתתפות בפעילות 

  1. ההשתתפות בפעילות הינה אישית. 

  2. אין להשתתף בפעילות באמצעות יותר מחשבון פייסבוק אחד.

  3. עורך הפעילות רשאי לשנות את תנאי ואופן ההשתתפות בפעילות, לרבות שינוי הוראה מהוראות תקנון, על פי שיקול דעתו הבלעדי ו/או להפסיק באופן זמני או קבוע את הפעילות ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

  4. ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום, אולם מובהר כי כל ההוצאות מכל מן וסוג שהוא בהן ישא המשתתף ו/או הזוכה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בקשר עם זכייתו, יחולו עליו ועל אחריותו בלבד.  

  5. המועד האחרון להשתתפות בפעילות הוא ביום רביעי, ה- 20.11.2019 בחצות (להלן: "המועד הסופי"). מתכונים של משתתפים שיועלו לאתר הפעילות לאחר המועד הסופי לא יכללו בגדר הפעילות.  

  6. משתתף בפעילות יוכל לזכות בפעילות רק פעם אחת במשך כל תקופת פעילות, בכפוף להוראות ולתנאי תקנון זה. 

  7. לעורך הפעילות יהיה שיקול הדעת הבלעדי להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לפסול את השתתפותו ו/או זכייתו של משתתף ו/או זוכה בגין מרמה ו/או חשד למרמה ו/או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או מטרות הפעילות ו/או המנוגדת להוראות התקנון ו/או שיש בהן בכדי לגרום לנזקים ישירים ו/או עקיפים לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו, והכל כפי שיחליט עורך הפעילות  על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

  8. כניסה לפעילות באמצעות חשבון פייסבוק בו הפרטים אינם תקינים ו/או אינם מלאים ו/או אינם מדויקים ו/או לא ברורים ו/או מכל סיבה אחרת פסולים, תפסל השתתפותו של משתתף על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות, ולמשתתף שכניסתו לפעילות נפסלה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה מכך כנגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו. 1. איתור  הזוכה, מתן הודעה לזוכה והתחייבות הזוכה

  1. בתום תקופת הפעילות (או בסמוך לאחריה), לאחר בחירת המתכונים הזוכים, יודיע על כך עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לזוכים וזאת באמצעות הודעה פומבית באתר הפעילות או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידו (להלן: "ההודעה"). כל זוכה יידרש ליצור קשר בהודעה פרטית עם עורך הפעילות ו/או עם הגורם הרלוונטי שיימסר לו על מנת למסור לו את פרטיו וכל פרט נוסף נדרש, לצורך תיאום וקבלת הפרס.  

  2. כתנאי לקבלת הפרס, הזוכה יידרש למסור את הפרטים שיידרשו על ידי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו. אי מסירת הפרטים ו/או שיתוף פעולה עם עורך התחרות ייחשבו כויתור בלתי חוזר של הזוכה על זכייתו וזכאותו לפרס תתבטל. בכל מקרה כאמור לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך הפעילות בגין ביטול הזכות כאמור. 

  3. זוכה אשר לא ימלא את כל פרטיו ו/או ימלאם באופן חלקי ו/או שגוי ו/או חסר, בין אם במתכוון ובין אם לא, לפי קביעת של עורך פעילות, תיפסל מכל השתתפות בפעילות.

  4. אם יתברר כי הזוכה אינו זכאי לפרס בהתאם להוראות תקנון זה,  עורך הפעילות יהיה רשאי להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר אשר עליו יחליט עורך הפעילות כזוכה לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

 

 1. מימוש הפרס

  1. מימוש הפרס וקבלתו יתאפשר בכפוף לתיאום מראש עם עורך הפעילות, באמצעות איסוף עצמאי על ידי הזוכה מאחת מחנויות הרשת של נעמן, בהתאם למיקומי החנויות כפי שמפורסם באתר האינטרנט, על אחריותו וחשבונו של הזוכה, וזאת לא יאוחר מיום 30.11.2019. לאחר יום 30.11.2019, לא יהיה לזוכה טענות, דרישות או תביעות מכל סוג שהוא כנגד עורך הפעילות, ועורך הפעילות לא יהיה מחויב להעניק את הפרס. 

  2. הזוכה מתחייב כי ישתף פעולה עם עורך הפעילות לצורך מימוש הפרס, ככל שיידרש. 

  3. במקרה בו הזוכה לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו ועורך הפעילות יהא פטור בכל מקרה ממתן כל פיצוי שהוא.

  4. הפרס הינו אישי לזוכה אשר זכה בפעילות, בהתאם לפרטים שמולאו על ידו ואינו ניתן להחלפה ו/או להעברה ו/או להסבה ו/או להמרה בכסף או בשווה כסף ו/או להמחאה לצד שלישי כלשהו.  

  5. עורך הפעילות ו/או מי מטעמו יהא רשאי לדרוש מהזוכה בפעילות, במעמד קבלת הפרס, להציג תעודת זהות מזהה ו/או לחתום על הצהרה, בנוסח שייקבע על ידי עורך הפעילות, לפיו הזוכה קיבל את הפרס, ולא תהינה לו כל טענה כלפיי עורך הפעילות ו/או מטעמו.

 

 1. זכויות עורך הפעילות במתכונים של המשתתפים שפורסמו  במסגרת פעילות 

  1. מובהר בזאת כי כל המתכונים שיועלו על ידי המשתתפים יכול ויופיעו בחשבון פייסבוק של עורך הפעילות ו/או באתר הפעילות ובכל מדיה אחרת בכל זמן שהוא. 

  2. ההחלטה באם לפרסם או להסיר מתכונים שיועלו על ידי המשתתפים מסורה לעורך פעילות ו/או למי מטעמו, ולמשתתף לא תהיה כל זכות ערעור על החלטת עורך הפעילות כאמור.

  3. מובהר כי אין בפעילות זו ו/או בכל הנובע ממנה כדי ליצור יחסי עובד – מעסיק בין עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לבין משתתף ו/או הזוכה ו/או כל הבא מטעמו. 

 

 1. פטור מאחריות

 

  1. המשתתף ו/או הזוכה ו/או כל הבא מטעמם, פוטר את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו מכל אחריות ו/או חבות שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד בכל הקשור לפעילות ו/או לפרס ו/או למימושו ו/או הנובע מכל אחד מהם.   

  2. עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לתקלות טכניות ו/או אחרות ו/או שינויי הגדרות באתר הפעילות ו/או במערכות באמצעותן מתבצעת הפעילות ו/או בדיקת המשתתפים בפעילות ו/או לקבלת הסכמה להעלאת תמונה ו/או תוכן של צד שלישי, וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו, בין השאר העלאת ו/או קליטת מתכונים של המשתתפים, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך פעילות , ועורך הפעילות לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.

 

  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מסכים שידוע לו שעריכת פעילות זו תלויה, בין היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, וגורמים אחרים שלעורך הפעילות אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה, לרבות בגין נזק שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל. 

 

  1. עורך הפעילות ו/או מי מטעמו ולרבות מנהליו ועובדיו לא יהיה אחראי לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל תקלה או טעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך הפעילות רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון.  

 

  1. עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות בגין קיצור תקופת הפעילות או שינויה, נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו בפעילות זו ו/או זכייתו בפרס. עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי לכל נזק, שיגרם, באופן ישיר או עקיף, למשתתף בעקבות שימוש שבוצע באתר הפעילות ו/או באם מידע מסוג זה או אחר יאבד ובכל מקרה בו יעשה שימוש לרעה במידע זה.

 

  1. עורך הפעילות ו/או מי מטעמו אינו אחראי ולא יהיה אחראי בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, על כל רכיביהם ולא יישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו"ב, אשר ייתכן ויגרמו למשתתף ו/או מי מטעמו באתר הפעילות בקשר עם השתתפותה בפעילות , בין במישרין ובין בעקיפין.

 

  1. המשתתף פוטר בזאת את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפעילות ו/או הקשור בה ו/או זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. 

 

  1. כמו כן, מובהר כי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה על ידי כל גורם שהוא בעמוד הפייסבוק במתכון/במתכונים שהועלו במסגרת הפעילות והמשתתף פוטר בזאת את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו מכל אחריות לכך.

 

 1. המשתתף ישא בכל אחריות, ויפצה ו/או ישפה את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן,  בגין כל נזק, הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת מעשה ו/או מחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

 

 1. שונות

 

 1. כל המועדים הרלוונטיים לפעילות זו ובקשר אליה, יקבעו על פי נתוני עורך הפעילות ומועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור. 

 2. עורך הפעילות לא יהא אחראי למקרה של ביטול הפעילות או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתו ו/או בסמכותו של עורך פעילות, לרבות במקרה של החלטתה או פעולתה של חברת פייסבוק.

 

  1. למען הסר ספק, הפעילות הינה לצורכי פעילות שיווקית גרידא ומוכרעת על ידי יכולת, והיא לא תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התש"ז-1977.

 

  1. מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי משחק ו/או שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי השתתפות בפעילות לא תקים למשתתף ו/או לזוכה ו/או למי מטעמם כל עילה, טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

  2. מובהר כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על מבקר ו/או גולש באתר הפעילות.

 

-סוף התקנון -