תקנון מבצע – הצטרפות למועדון לקוחות NV CLUB

 

תקנון מבצע – הצטרפות למועדון לקוחות NV CLUB

 

1.                מבוא

1.1            בתוקף מיום 7.4.2021 ועד ליום 5.8.2021 - או עד לסיום מלאי הפרסים, לפי המוקדם מביניהם, תקיים ותערוך חברת נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ, מס' חברה 520044389 (להלן: "החברה" ו/או "עורך המבצע" ו/או "עורך ההגרלה"), מבצע הגרלות באמצעות מתן כרטיס גירוד לכל משתתף שנרשם והצטרף בחנות הרשת במהלך תקופת המבצע למועדון הלקוחות של החברה בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה.

2.                כללי

2.1             הוראות ותנאי תקנון זה מטרתם להגדיר את הזכויות והחובות של המשתתף ומהווה הסכם מחייב בין החברה לבין המשתתף בכל הקשור למבצע ולהשתתפות המשתתף בו ומשכך על המשתתף לקרוא את התקנון בעיון ובקפידה (להלן: "התקנון"). בעצם השתתפותו של המשתתף במבצע, המשתתף מחיל ומקבל על עצמו את כל הוראות ותנאי התקנון ומאשר ומסכים להם. 

2.2             התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

2.3             בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

3.                הגדרות

למונחים המפורטים להלן תהיה בתקנון זה המשמעות הרשומה לצידם:

מבצע הגרלות בשם "הצטרפות למועדון לקוחות NV CLUB", בכפוף ועל פי הוראות תקנון זה.

 

-

"המבצע"

בתוקף מיום 7.4.2021 ועד ליום 5.8.2021 - או עד לסיום מלאי הפרסים, לפי המוקדם מביניהם.

 

סיום מלאי הפרסים משמע – מועד סיום של מלאי הפרסים בכל אחת מבין חנויות הרשת של החברה, אולם לא יאוחר ממועד סיום תקופת המבצע.  

 

יובהר כי בחנות רשת בה אזל מלאי הפרסים – חנות זו לא תהיה חלק ממבצע זה ולא תערך בה הגרלה.

 

-

"תקופת המבצע"

 

מי שעוזר לעורך ההגרלה בעריכת ההגרלה; כהגדרת מונח זה בהיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.

 

רשת החנויות של החברה - "ורדינון" ו/או "נעמן" בהן ניתן להצטרף למועדון הלקוחות של החברה, בהתאם לרשימת חנויות הרשת של החברה כמופיע באתרי האינטרנט של החברה: www.naamanp.co.il/  ו -   www.vardinon.co.il, למעט: חנויות זכיינים ו/או ירידים (לרבות חיצוניים), ו/או אתרי האינטרנט.

 

כל אדם מעל גיל 18, אזרח ותושב ישראל, הכשיר לביצוע פעולות משפטיות בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962, אשר נרשם והצטרף בחנות הרשת במהלך תקופת המבצע למועדון הלקוחות של החברה, בכפוף לכל תנאי והוראות תקנון מועדון הלקוחות ותקנון זה וזכאי לבחור כרטיס גירוד, למעט: משתתף שאינו זכאי להשתתף במבצע כאמור בסעיף 10.3 להלן.

 

-

"עוזר לעורך המבצע"

 

"חנויות הרשת של החברה/חנות הרשת"

 

 

 

 

"משתתף"/

"זכאי"

מועדון של לקוחות החברה בשם: NV CLUB  אשר בבעלותו של עורך ההגרלה ובכפוף ובהתאם לכל תנאי והוראות תקנון מועדון הלקוחות;  

 

"מועדון לקוחות"

כל משתתף במבצע אשר זכאי להשתתף במבצע וזכאי לבחור כרטיס גירוד אשר מזכה את המשתתף בזכייה בפרס אחד מבין הפרסים שייחשפו על גבי כרטיס הגירוד, בכפוף להוראות תקנון זה.

 

"זוכה" "זוכים"

במסגרת המבצע תוגרל בסה"כ כמות של 45,048 פרסים; ישנם 9 סוגים של פרסים ששווי ערכם (לצרכן) הינו בטווח מחירים שבין 29.90 ש"ח ל- 49.90 ש"ח; פירוט של סוגי הפרסים וכמותם מפורטת להלן; לגבי הפרסים חלים כל התנאים בסעיף 6 לתקנון זה:  

 

 סוג הפרס

כמות

מגרדת עם קופסה

4,536

מארז 2 סכיני מולטי 14 ס"מ אדום +שחור

9,072

 

מסננת נירוסטה 24 ס"מ

3,996

קראף 1.2 ליטר FON886 זכוכית  

4,212

משטח חיתוך מלבני  20*30 סמ  GLASS

4,504

תבנית 6 מאפינס חמניה סיליקון

4,504

מגבות מטבח ברנדה- מגבת מטבח 50/70 ס"מ אדום כותנה 100%

4,860

מגבות מטבח ברנדה- מגבת מטבח 50/70 ס"מ כחול  כותנה 100%

4,860

מארז (4) כוסות מים 360 מל GAI361 זכוכית

4,504

סה"כ

45,048 פרסים

 

 

 

"פרסי הזכייה"/ "הפרסים"

כרטיס אישי, שאינו ניתן להעברה, הנבחר על ידי המשתתף שהצטרף למועדון הלקוחות בהתאם לכל הוראות ולתנאי תקנון מועדון הלקוחות, לשימוש ולמימוש במועד ובמעמד הצטרפותו למועדון הלקוחות;

 

במבצע יהיו כרטיסי גירוד שלאחר גירודם נחשפים 2 סוגי פרסים שונים מבין פרסי הזכייה ו/או כרטיסים שלאחר גירודם נחשפים 3 סוגי פרסים שונים מבין פרסי הזכייה;   

 

המשתתף הזכאי לבחור כרטיס גירוד כאמור, ישלוף מתוך סלסלה הנמצאת בחנות הרשת בה הצטרף למועדון הלקוחות, בהתאם לתנאי תקנון מועדון הלקוחות, כרטיס גירוד אחד אשר יזכה את המשתתף להשתתף בהגרלה מיידית ובזכייה בפרס אחד מבין הפרסים שנחשפים ומתגלים בו מייד לאחר גירוד של השכבה העליונה של הכרטיס (רבועים אפורים) על ידי המשתתף;

 

 

 

"כרטיס גירוד"

4.                תקופת המבצע

4.1             בתוקף מיום 7.4.2021 ועד ליום 5.8.2021 - או עד לסיום מלאי הפרסים, לפי המוקדם מביניהם.

סיום מלאי הפרסים משמע – מועד סיום של מלאי הפרסים בכל אחת מבין חנויות הרשת של החברה, אולם לא יאוחר ממועד סיום תקופת המבצע.

יובהר כי בחנות רשת בה אזל מלאי הפרסים – חנות זו לא תהיה חלק ממבצע זה ולא תערך בה הגרלה.

 

4.2             עורך המבצע רשאי לשנות (להאריך או לקצר) את תקופת המבצע ו/או להפסיק ו/או לעכב ו/או לבטל את המבצע – כולו או חלקו - והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של עורך המבצע.

4.3             בכל מקרה של שינוי, ביטול, הפסקה, עיכוב, ביטול המבצע ו/או מניעת מימוש המבצע כאמור בסעיף 4.2 לעיל, מוותרים בזאת הזכאים להשתתף במבצע על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כלפי עורך המבצע, וכן בקשר עם אי אלו פעולות ו/או הימנעות מנקיטת פעולות, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות, הוצאות ישירות או עקיפות, ככל שייגרמו לזכאים להשתתף במבצע.

5.           תנאי ההשתתפות במבצע

5.1             משתתף אשר מתקיימים לגביו גם כל התנאים הבאים (במצטבר) יהיה רשאי להשתתף במבצע, וכן בכפוף להוראות תקנון זה – (א) משתתף אשר נרשם והצטרף למועדון הלקוחות של החברה במהלך תקופת המבצע (בלבד), השלים את הליך הרישום, שילם את דמי החברות של מועדון הלקוחות, מתמלאים לגביו כל תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות ובכפוף להוראות ולתנאי תקנון מועדון הלקוחות;(ב) המשתתף קיבל את הזכות והאפשרות מהמוכר בחנות לשלוף כרטיס גירוד להשתתפות במבצע; (ג) המשתתף מאשר כי בעצם השתתפותו במבצע הוא מקבל ומחיל על עצמו את הוראות תקנון זה.

5.2             משתתף שמתקיימים לגביו מלוא תנאי ההשתתפות במבצע, ישלוף כרטיס גירוד אחד מתוך הסלסלה בה נמצאים כרטיסים הגירוד בחנות הרשת בה הצטרף למועדון הלקוחות.

5.3             מובהר כי השימוש בכרטיס הגירוד ו/או בחירת הפרס על ידי המשתתף יעשו על ידי המשתתף בעת ובמעמד הצטרפותו למועדון הלקוחות של החברה בחנות הרשת.

5.4             כל משתתף רשאי להשתתף במבצע פעם אחת בלבד. כמו כן, כל משתתף במבצע יהיה זכאי לקבלת כרטיס גירוד אחד ולזכות בפרס אחד בלבד.

6.           הזכייה וקבלת הפרס

 

6.1             המשתתף הזכאי לקבלת כרטיס גירוד בהתאם לתקנון זה, יגרד את השכבה העליונה של כרטיס הגירוד ויחשוף את הפרסים המופיעים בו.

6.2             מבין הפרסים שנחשפו על גבי כרטיס הגירוד לאחר גירודו על ידי המשתתף, יבחר הזוכה פרס אחד שהוא בוחר לקבל במתנה (להלן: "הפרס הנבחר").

6.3             הפרס הנבחר יינתן לזוכה בחנות הרשת במעמד הזכייה.

6.4             במקרה של חוסר בפרס הנבחר בחנות הרשת בה נערכה ההגרלה המיידית של הזוכה, יהיה על הזוכה לבחור פרס אחר מבין הפרסים שנחשפו ומופיעים על גבי כרטיס הגירוד שגורד על ידו וכך הלאה.

6.5             במקרה של חוסר של כל אחד מבין הפרסים שנחשפו על ידי הזוכה בכרטיס הגירוד שגורד על ידו בחנות הרשת בה נערכה ההגרלה המיידית, יבחר הזוכה פרס אחר מבין הפרסים המצויים אותה עת בחנות הרשת בה הצטרף למועדון.

6.6             עורך ההגרלה יפעל באופן סביר לצורך כך שבכל אחת מחנויות הרשת של החברה יימצא בתקופת המבצע מלאי סביר של כל אחד מבין הפרסים, אולם בכל מקרה של חוסר בפרס מסוים ו/או של הפרס הנבחר ו/או במקרה בו אזל מלאי הפרסים, כולו או חלקו, בחנויות הרשת, לא יהיו לזוכה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד עורך המבצע ו/או מי מטעמו.

6.7             הזוכה יידרש להשיב לידי המוכר בחנות את כרטיס הגירוד כנגד וכתנאי לקבלת הפרס.

6.8             הפרס אינו ניתן להחלפה ו/או להחזרה ו/או לא יינתן בגינו החזר כספי ו/או זיכוי ו/או אינו ניתן להמרה בכסף ו/או בשווה כסף וכיו"ב.

6.9             עורך המבצע רשאי להחליף ו/או לשנות ו/או להוסיף על פרסי הזכייה– מוצרים אחרים ו/או נוספים על פי שיקול דעתו והחלטתו בלבד.

6.10          קבלת הפרס בידי הזוכה, מהווה אישור סופי, מלא ומוחלט למילוי כל התחייבויות עורך המבצע כלפי הזוכה, והזוכה פוטר את עורך המבצע ו/או את כל הבא מטעמו ו/או את  המפקח, מכל חבות ו/או אחריות נוספת בקשר לכך.

6.11          עורך התחרות יהיה רשאי, לפי החלטתו ושיקול דעתו, לשלול את השתתפותו של משתתף במבצע ו/או את זכייתו במבצע, ואף לא לאפשר לו לקבל את הפרס, לרבות במקרים הבאים (להלן: "ביטול השתתפות"):

א.     ביטול חברות של משתתף במועדון הלקוחות ו/או אי תשלום או כיבוד תשלום המשתתף עבור דמי החברות של מועדון הלקוחות ו/או לא התקיימו מלוא הוראות תקנון מועדון הלקוחות ו/או תקנון זה ביחס למשתתף;

ב.      המשתתף השיג את זכאותו לפרס ו/או השתתפותו במבצע בדרכי רמיה;

ג.      הזוכה ויתר על זכייתו;

ד.      השתתפותו של המשתתף ו/או זכייתו נפסלה בהתאם לתנאי תקנון זה ו/או לא התקיימו לגביו כל תנאיו;

ה.     המפקח קבע כי חלה סיבה מהותית למניעת מתן הזכייה לזוכה בהתאם להוראות תקנון זה;

ו.       התברר כי המשתתף מנוי על הגורמים שהשתתפותם במבצע זה אסורה;

6.12      במקרה של ביטול השתתפות, לא יהיו למשתתף טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מכל מן וסוג שהוא כנגד עורך המבצע ו/או מי מטעמו.   

 

7.                ההגרלה מיידית

7.1             שיטת ההעלאה בגורל לפי מבצע זה - היא "הגרלה מיידית", כהגדרתה בהיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977, וכמובא להלן: "הגרלה לפרסומת מסחרית אשר בה המשתתף מגלה או חושף את תוצאות ההגרלה לגביו, בכוחות עצמו, באופן מיידי, על ידי גירוד כרטיס או כל שיטה אחרת הדומה במהותה."

7.2             כל משתתף שמתקיימים ומתמלאים לגביו כל הוראות ותנאי תקנון זה זכאי להשתתף בהגרלה המיידית.

7.3             ההגרלה המיידית נעשית באמצעות גירוד של כרטיס גירוד.  

7.4             מקום ומועד עריכת ההגרלה המיידית - ההגרלה המיידית נערכת בחנויות הרשת של החברה, בעת הצטרפותו של המשתתף למועדון הלקוחות במהלך תקופת המבצע.

7.5             המשתתף מגלה וחושף את תוצאות ההגרלה המיידית לגביו וזכייתו בפרס, בכוחות עצמו, באופן מיידי, על ידי גירוד של כרטיס הגירוד.

7.6             סיכויים לזכייה בפרס - כל כרטיס גירוד מזכה את המשתתף בזכייה ובקבלת פרס אחד.    

8.           הפיקוח על המבצע

8.1         מבצע ההגרלות נערך בפיקוח המפקח ובהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977.

8.2         המפקח על המבצע: עו"ד ליאת כרמי, מרח' העמל 2, ראש העין 4809202.     

8.3         החלטת המפקח בכל הקשור במבצע ו/או הנובע ממנו, הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.

8.4         עותק מתקנון המבצע ימצא במשרדי עורך המבצע והמפקח, בכתובת: רח' העמל 2, ראש העין; מס' טלפון 073-2111761/763 (בתיאום מראש), וכן בחנויות הרשת של החברה.  עותק  נוסף יהיה נגיש לעיון בכל אחד מאתרי האינטרנט של החברה בכתובת https://www.vardinon.co.il/  ו- https://www.naamanp.co.il/ .

8.5        תקנון המבצע יימצא בכל אחת מחנויות הרשת של החברה; הודעה בולטת לעין על כך תוצג בחנויות הרשת.

9.                מועד ודרך פרסום תוצאות ההגרלה המיידית

9.1             כאמור, המשתתף מגלה וחושף את תוצאות ההגרלה המיידית לגביו באופן מיידי.

9.2             תוצאות ההגרלה תפורסמנה בתום תקופת המבצע ו/או בסמוך לאחר מועד זה, פעמיים בעיתון יומי, לפי הוראות היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.             

 

10.              שימוש בפרטים

10.1          מובהר בזאת כי מדיניות הפרטיות של החברה כפי שמופיעה באתרי האינטרנט של החברה, תחול על המשתתף במבצע זה בהתאמה ובשינויים המתחייבים גם בכל הקשור להשתתפותו במבצע זה ו/או בזכייתו, וכל פרט שימסור המשתתף ו/או הזוכה במבצע זה יהיה כפוף למדיניות הפרטיות האמורה.

10.2          בנוסף, עורך המבצע יהיה רשאי לעשות כל שימוש שהוא בפרטי המשתתף ובכל הפרטים האחרים הקשורים למבצע (להלן בסעיף זה – "הנתונים"), על פי שיקול דעתו הבלעדי לרבות אך לא רק פרסום פרטי הזוכים באמצעי תקשורת שהוא.

עורך המבצע רשאי (אך לא חייב) לפרסם את הנתונים ברבים במודעות ו/או בעיתונים ו/או בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הגבלת זמן.

עצם ההשתתפות במבצע מהווה הסכמת המשתתף ו/או הזוכה, כי ניתן יהיה על פי שקול דעתו הבלעדי של עורך המבצע לצלם את הזוכים ולהשתמש בצילומים ו/או בתמונות ו/או בנתונים כאמור ולפרסמם ללא תשלום וללא הגבלת זמן, לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או יחסי ציבור ו/או קידום מכירות, לרבות אך לא רק בקשר לעורך המבצע ו/או למבצע ו/או למבצעים הבאים, ככל שיהיו.  

               שונות

10.3          מובהר כי לא יהיו זכאים להשתתף בהגרלה עורך המבצע, עוזר עורך המבצע, המפקח, מנהליהם, שותפיהם עובדיהם ובני משפחותיהם (לרבות, עובדי החברה וחברת האם/חברות בנות ובני משפחותיהם, שותפים (ככל שישנם שותפים) (להלן: "משתתף שאינו זכאי להשתתף במבצע").

10.4          מובהר כי המבצע חל רק בחנויות הרשת של החברה, כהגדרתן בסעיף ההגדרות לעיל.

10.5          עורך המבצע, איננו אחראי ולא יישא בכל אחריות בגין אי מימוש המבצע על ידי משתתף מסיבות התלויות במשתתף, במישרין או בעקיפין.

10.6          עורך המבצע אינו אחראי לטיבו ו/או לאיכותו של כרטיס הגירוד ו/או להפסד ו/או לנזק שייגרם למשתתף כתוצאה מהשימוש בכרטיס הגירוד ו/או לאובדן ו/או להרס של כרטיס גירוד על ידי המשתתף.

10.7          עורך המבצע רשאי לשנות את מבנה, תוכן, נהלים, תאריכים, תקופת המבצע, סוג, כמויות ואופן מתן הפרסים, על פי שיקול דעתו המוחלט.

10.8          המשתתף ו/או או הרוצה להשתתף במבצע ו/או הזוכה מצהיר ומתחייב כי הוא פוטר את עורך המבצע, עוזר לעורך המבצע, המפקח, עובדיהם או מי מטעמם מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין או בעקיפין בכל הקשור למבצע ו/או להגרלה ו/או לפרס.

10.9          כל משתתף מצהיר ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי, עיכוב וכדומה אשר מקורם בין היתר בכח עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים, מעשי טרור, סגר, שיבושים או תקלות, או מחמת צדדים שלישיים שאינם בשליטת עורך המבצע,  לא ייחשבו להפרה של תקנון זה  ו/או להתחייבות עורך המבצע ולא יזכו בכל סעד או זכות או תרופה.

10.10       בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של עורך המבצע  מנעה מלקוח מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, תוגבל אחריות עורך המבצע עד לגובה של עלות הפרס הנבחר בלבד ולא מעבר לכך.

 

 

נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ