תקנון השתתפות בפעילות יום השף

תקנון השתתפות בפעילות – יום השף הבינלאומי 

  1. הגדרות 

1.1               "עורך הפעילות" - נעמן גרופ (נ.ו.) בע"מ, מס' חברה 520044389, מרח' העמל 2, פארק אפק , ראש העין (עבור "נעמן").

1.2               "אתר הפעילות" – עמוד הפייסבוק של עורך התחרות בכתובת/בקישור שלהלן    https://www.facebook.com/naaman.every.day

1.3                "אתר האינטרנט"– אתר האינטרנט ("נעמן") של עורך הפעילות, לממכר מוצרי כלי בית ומטבח, בכתובת: https://www.naamanp.co.il/ .

1.4                "חנויות הרשת" – רשת חנויות "נעמן" שבבעלות עורך הפעילות לממכר כלי בית ומטבח, למעט חנויות זכיינים.

1.5               "חשבון  פייסבוק" - חשבון אישי ופרטי הרשום על שם המשתתף ומנוהל על ידו באתר פייסבוק בכתובת www.facebook.com     , בהתאם לכל הוראות ודרישות של "פייסבוק".

1.6               "משתתף"/"משתתפים" – רשאי להשתתף בפעילות מי שיש לו חשבון פייסבוק, שהינו מעל גיל 18 שנים (במועד תחילת תקופת פעילות), בעל תעודת זהות ישראלית, אשר נרשם לפעילות בהתאם להוראות תקנון זה, מילא אחר כל הוראותיו ומתקיימים לגביו כל תנאיו.

1.7               "תקופת הפעילות " - הפעילות תחל ביום שלישי, ה- 26.2.2019 ותסתיים ביום ראשון ה- 3.3.2019. מובהר כי עורך הפעילות יהיה רשאי להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שלמשתתף תהיינה טענות ו/או תביעות בקשר לכך. עורך הפעילות יודיע על כל שינוי בתקופת הפעילות באתר הפעילות ו/או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

1.8               "הפעילות"- פעילות נושאת פרס הנערכת על ידי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו באתר הפעילות בנושא "יום השף הבינלאומי", במסגרתה על המשתתף לרכוש בימי תקופת הפעילות, באחת מחנויות הרשת או באתר האינטרנט, מוצר או מוצרים ברכישה אחת (ולא מצטברת) בסך של לפחות 150 (מאה חמישים) ש"ח ומעלה (לא כולל דמי משלוח בעת רכישה באתר האינטרנט), לשמור את חשבונית הרכישה, ולעלות לאתר הפעילות תמונה של המוצרים שרכש כאמור, אשר צולמה על ידו, בצירוף תשובה אישית שלו לשאלה "כיצד המוצר שרכש גרם לו להפוך את החיים במטבח לנוחים וקלים יותר"?, הכל בהתאם להוראות ולהנחיות עורך הפעילות ו/או מי מטעמו באתר הפעילות (בפוסט הייעודי לכך) (להלן בהתאמה: "תשובות המשתתפים" ו- "השתתפות בפעילות"). תנאי להשתתפות המשתתף בפעילות הוא כי המשתתף סימן "LIKE" באתר הפעילות והציג בפני עורך התחרות את חשבונית הרכישה.          

עורך הפעילות ו/או מי מטעמו יבחר בתום תקופת הפעילות 5 (חמש) תשובות מבין תשובות המשתתפים שהועלו על ידי המשתתפים בפעילות בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה, שלדעתו הן התשובות הראויות ו/או הטובות ו/או המעניינות ו/או היצירתיות ביותר, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והחלטתו של עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, מבלי שיידרש לנמק את החלטתו והחלטתו תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור או השגה (להלן – "תשובות הזוכים"). להסרת ספק, לא יינתן כל משקל בעת בחירת התשובות הזוכים למספר התגובות ו/או תוכן התגובות שנתקבלו ביחס לתשובות המשתתפים.

1.9                    "הזוכה" / "הזוכים" –5 (חמישה) זוכים: הזוכים בפעילות יהיו 5  (חמש) משתתפים שהעלו את "תשובות הזוכים" (כמוגדר לעיל), בתנאי שהציגו בפני עורך התחרות את חשבונית הרכישה, ובכפוף להוראות ולתנאי תקנון זה.  

1.10                "הפרס"- סיור קולינרי ייחודי וחווייתי, ביפו העתיקה, הכולל סיור מודרך, שתייה (חד פעמית) וטעימות של אוכל במהלך הסיור, אשר יתקיים ביום שישי ה- 15.3.2019, בשעה 10:00 עד 13:00, הנערך על ידי אייל גליק – "המטבחון של אייל" ו/או על ידי מי מטעמו ובאחריותו (להלן בהתאמה: "הסיור" ו- "עורך הסיור"). מובהר כי לעורך הפעילות שמורה הזכות, בכל עת, להחליף ו/או לשנות את הפרס ו/או את תוכנו ו/או את מועדו ו/או להציע במקום פרס אחר לפי שיקול דעתו והחלטתו הבלעדית.  

1.11                "חברים של הזוכים" – כל אחד מהזוכים יהיה רשאי להזמין לסיור 3 (שלושה) חברים שהינם מעל גיל 18, שפרטיהם יימסרו מראש ובכתב לעורך התחרות עד ליום 13.3.2019 ובכפוף לאישורו. 

 

1.12                "התקנון" כל הוראות תקנון זה שמטרתן להגדיר את אופן ותנאי ההשתתפות בפעילות.

 

2     פרשנות

2.1                    המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2.2                    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לפעילות, לרבות באתר הפעילות, למעט הודעה מפורשת על שינוי תנאי התקנון ככל שתפורסם באתר הפעילות בלבד, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

 

3         הצהרות המשתתף

 

המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר כי:

 

3.1                    הוא קרא את כל הוראות התקנון והוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג ומסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. השתתפותו בפעילות מהווה הסכמה ואישור לכך שהוא מסכים להוראות תקנון זה ולתקנון הפייסבוק, ומקבל ומחיל על עצמו  את כל הוראות ותנאי התקנון האמורים ללא כל סייג.   

3.2                    הוא מסכים לפרסום שמו ו/או כל פרטיו כפי שנרשמו ו/או נמסרו על ידו לצורך השתתפות בפעילות ו/או פרטים נוספים ו/או את דבר השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות, וזאת באתר הפעילות ו/או בחשבון פייסבוק עורך הפעילות ו/או בכל אמצעי פרסומי אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות.

3.3                    הוא בעל חשבון "פייסבוק" פרטי שנפתח ומנוהל על ידו ועל שמו, כי הוא מודע לכל הסיכונים ו/או החשיפה מכל מן וסוג שהוא העלולים להיגרם לו בשל כך.

3.4                    השתתפותה בפעילות עלולה לחשוף את זהותו ו/או את פרטיו ו/או את עצם השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות לצדדים שלישיים כלשהם ו/או לגרום לו להיחשף לתכנים מכל מן וסוג שהוא שאין לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו שליטה ו/או מידע עליהם ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך.

3.5                    כי ידוע לו כי על פי תנאי השימוש בדפי פייסבוק "חברת פייסבוק" ו/או מנהליה ו/או מי מטעמם יכולים בכל עת לשלול ו/או לבטל את הפעילות ו/או להסירה מאתר הפעילות ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות, מכל מן וסוג שהוא, כלפי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

3.6                    לא יעלה לאתר הפעילות תוכן ו/או תמונה ו/או תשובה ו/או כל מידע אחר שהוא שעלול להפר כל דין ו/או הוראה של תקנון זה ו/או זכויות של צד שלישי שהוא ו/או זכויות יוצרים, לרבות העלאת תוכן ו/או תמונה ו/או תשובות המשתתפים שעלולות להפר זכויות ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר ו/או צד שלישי, ומבלי לגרוע מהאמור, לא יעלה תוכן ו/או תמונה ו/או תשובות המשתתפים המכילים תכנים מיניים, פרובוקטיביים, בלתי נאותים, פוגעניים, מעליבים, אלימים, גזעניים ו/או כל תוכן בלתי ראוי אחר וכי האחריות המלאה בגין פרסום תוכן ו/או תמונה ו/או תשובות המשתתפים חלה על המשתתף בלבד.

3.7                    מובהר לו שעורך הפעילות לא יישא בכל אחריות שהיא בכל מקרה של תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר לכל תוכן ו/או תמונה ו/או תשובות המשתתפים שהועלו בקשר עם הפעילות. האחריות המלאה והבלעדית חלה על משתתף, ובכל מקרה של תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר לכך, מכל סוג שהוא, לרבות הפרה של זכויות צד שלישי מכל סוג שהוא, המשתתף ישפה ויפצה את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו עקב כך וזאת מייד עם דרישתו הראשונה.

3.8                    עורך הפעילות ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לעשות בתשובות המשתתפים ו/או בפרסום התשובות הזוכים כל שימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי לרבות שימוש מסחרי, העתקה, שכפול, שידור, הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה שבעל זכות היוצרים רשאי ויכול לעשות על פי כל דין, הכל ללא תשלום כלשהוא, וללא הגבלת זמן.

3.9                    כל הפרה של הוראות התקנון, עלולה לגרום לפסילתו של משתתף מהשתתפות בפעילות והכל לפי שיקול דעתו המוחלט, הבלעדי והסופי של עורך הפעילות ו/או מי מטעמו.

3.10                מובהר לו שכל תנאי הפעילות כפופים לתנאים, לכללים ולהוראות הרלבנטיות של חברת פייסיבוק, כפי שיהיו מעת לעת, ועצם השתתפותו בפעילות מהווה הסכמה לתנאים, לכללים ולהוראות כאמור של חברת פייסבוק, לרבות בכל הקשור לאחריות, מידע, תמיכה, מימון, ניהול וכיו"ב.

3.11                הוא מתיר בזאת באופן בלתי חוזר לעורך הפעילות ו/או למי מטעמו לפרסם את שמו, פרטיו, תמונותיו, וכל מידע סביר אחר של משתתף ו/או הזוכה במדיה ובערוצי התקשורת השונים וכל מידע סביר אחר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות וללא כל תשלום מצד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, וכי לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על היקף פרסום הפעילות והזוכים ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם יעשה שימוש.

3.12                כי ידוע לו, והוא מאשר, כי כל תוכן ו/או תמונה ו/תשובות המשתתפים שהועלו על ידו בקשר עם הפעילות ו/או תשובות המשתתפים, יהיו חשופים בפני כל צד ו/או גורם שהוא, לרבות היכולת להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות שימוש בהם, וכי לא יהיו לו טענות ו/או דרישות כלפי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בכל הקשור בכך.

3.13                משתתף בפעילות מצהיר, מאשר ומתחייב  כי התוכן ו/או התמונה שהועלו על ידו במסגרת פעילות זו, נכתבו ו/או צולמו על ידו (לפי העניין) בלבד, וכי אין בתוכן ו/או בתמונה כאמור בכדי להפר ו/או לפגוע בזכויות של צד שלישי שהוא ו/או את הוראות חוק הגנת הפרטיות ו/או את הוראות חוק זכויות יוצרים ו/או את הוראות חוק איסור לשון הרע ו/או כל דין.

3.14                כי הוא מאשר ונותן לעורך הפעילות את הסכמתו לשמור ו/או לאגור ו/או למסור את פרטיו האישיים ו/או פרטים נוספים כפי שנמסרו ו/או שמולאו על ידו במסגרת השתתפותו בפעילות לצורך שמירת הנתונים במאגר של עורך הפעילות ו/או לשם העברת הפרטים והמידע כאמור לעורך הסיור, בין השאר, לצורך שימוש בהם ככל שיידרש בקשר עם הפעילות ו/או הזכייה ו/או האפשרות לממש את הזכייה בפרס, בהתאם לתקנון זה. 

3.15                כי הוא ישמור, יעביר וימסור לעורך הפעילות ו/או למי מטעמו את חשבונית הרכישה לפיה רכש מוצרים כאמור בתקנון זה וזאת כתנאי להשתתפותו בפעילות זו ו/או למימוש זכייתו.

3.16                כי הוא לא ימסור לעורך הפעילות ו/או למי מטעמו את הפרטים של חבריו – "חברים של הזוכים" (כמוגדר לעיל), אלא לאחר שקיבל לכך את ההסכמה של כל אחד מהם מראש ובכתב, ולאחר שהביא לידיעתם את הוראות ותנאי תקנון זה, לרבות מסירת פרטיהם ופרטי ההתקשרות עמם לעורך התחרות ו/או לעורך הסיור ו/או למי מטעמם.

3.17                בכל מקרה בו יתגלה כי הצהרה מהצהרות המשתתף אינה נכונה, המשתתף מתחייב כי הוא  ישפה ויפצה את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה שהוגשה נגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו.

 

 

4         תנאי ואופן השתתפות בפעילות

4.1                    ההשתתפות בפעילות הינה אישית.

4.2                    אין להשתתף בפעילות באמצעות יותר מחשבון פייסבוק אחד.

4.3                    עורך הפעילות רשאי לשנות את תנאי ואופן ההשתתפות בפעילות, לרבות שינוי הוראה מהוראות תקנון, על פי שיקול דעתו הבלעדי ו/או להפסיק באופן זמני או קבוע את הפעילות ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

4.4                    ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום, אולם מובהר כי כל ההוצאות מכל מן וסוג שהוא בהן ישא המשתתף ו/או הזוכה ו/או חברים של הזוכים בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בקשר עם זכייתו, ו/או בכל הקשור לסיור, לרבות השתתפות בסיור והגעתו לסיור, יחולו עליהם ועל אחריותם בלבד. 

4.5                    המועד האחרון להשתתפות בפעילות הוא ביום 3.3.2019 (להלן: "המועד הסופי"). תשובות המשתתפים שתועלנה לאתר הפעילות לאחר המועד הסופי לא תכללנה בגדר פעילות.  

4.6                    משתתף בפעילות יוכל לזכות בפעילות רק פעם אחת במשך כל תקופת פעילות, בכפוף להוראות ולתנאי תקנון זה.

4.7                    לעורך הפעילות יהיה שיקול הדעת הבלעדי להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לפסול את השתתפותו ו/או זכייתו של משתתף ו/או זוכה בגין מרמה ו/או חשד למרמה ו/או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או מטרות הפעילות ו/או המנוגדת להוראות התקנון ו/או שיש בהן בכדי לגרום לנזקים ישירים ו/או עקיפים לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו, והכל כפי שיחליט עורך הפעילות  על פי שיקול דעתו הבלעדי.

4.8                    כניסה לפעילות באמצעות חשבון פייסבוק בו הפרטים אינם תקינים ו/או אינם מלאים ו/או אינם מדויקים ו/או לא ברורים ו/או מכל סיבה אחרת פסולים, תפסל השתתפותו של משתתף על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות, ולמשתתף שכניסתו לפעילות נפסלה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה מכך כנגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו.

 

 

5         איתור  הזוכה, מתן הודעה לזוכה והתחייבות הזוכה

5.1               בתום תקופת הפעילות (או בסמוך לאחריה), לאחר בחירת תשובות הזוכים, יודיע על כך עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לזוכים וזאת באמצעות הודעה פומבית באתר הפעילות או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידו (להלן: "ההודעה"). הזוכה יידרש ליצור קשר בהודעה פרטית עם עורך הפעילות ו/או עם הגורם הרלוונטי שיימסר לו על מנת למסור לו את פרטיו וכל פרט נוסף נדרש, לצורך תיאום ומימוש הפרס. 

5.2               כתנאי לקבלת הפרס, הזוכה יידרש למסור את הפרטים שיידרשו על ידי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו. אי מסירת הפרטים ו/או שיתוף פעולה עם עורך התחרות ייחשבו כויתור בלתי חוזר של הזוכה על זכייתו וזכאותו לפרס תתבטל. בכל מקרה כאמור לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך הפעילות בגין ביטול הזכות כאמור.

5.3               זוכה אשר לא ימלא את כל פרטיו ו/או ימלאם באופן חלקי ו/או שגוי ו/או חסר, בין אם במתכוון ובין אם לא, לפי קביעת של עורך פעילות, תיפסל מכל השתתפות בפעילות.

5.4               אם יתברר כי הזוכה אינו זכאי לפרס בהתאם להוראות תקנון זה,  עורך הפעילות יהיה רשאי להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר אשר עליו יחליט עורך הפעילות כזוכה לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

 

 

6         מימוש הפרס

6.1               מימוש הפרס יתאפשר בכפוף לתיאום מראש עם עורך הפעילות לא יאוחר מיום 13.3.2019.

6.2               הפרס ניתן למימוש ביום 15.3.2019 בשעה 09:00 בלבד, מועד תחילת הסיור.

6.3               הזוכה מתחייב כי ישתף פעולה עם עורך הפעילות לצורך מימוש הפרס, ככל שיידרש.

6.4               במקרה בו הזוכה לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו ועורך הפעילות יהא פטור בכל מקרה ממתן כל פיצוי שהוא.

6.5               הפרס הינו אישי לזוכה אשר זכה בפעילות, בהתאם לפרטים שמולאו על ידו ואינו ניתן להחלפה ו/או להעברה ו/או להסבה ו/או להמרה בכסף או בשווה כסף ו/או להמחאה לצד שלישי כלשהו.  

6.6               עורך הפעילות ו/או מי מטעמו יהא רשאי לדרוש מהזוכה בפעילות, במעמד קבלת הפרס, להציג תעודת זהות מזהה ו/או חשבונית רכישה ו/או לחתום על הצהרה, בנוסח שייקבע על ידו, לפיו הזוכה קיבל את הפרס, ולא תהינה לו כל טענה כלפיי עורך הפעילות ו/או מטעמו.

6.7               עורך התחרות יהיה רשאי לפסול ו/או לבטל את זכייתו של זוכה, בכל מקרה בו חשבונית הרכישה לא הוצגה ו/או לא התקיימו לגביה התנאים נשוא תקנון זה ו/או בכל מקרה בו בוטלה הרכישה לפיה. 

 

7         זכויות עורך הפעילות בתשובות המשתתפים שפורסמו  במסגרת פעילות

7.1               מובהר בזאת כי כל תשובות המשתתפים יכול ויופיעו בחשבון פייסבוק של עורך הפעילות ו/או באתר הפעילות ובכל מדיה אחרת בכל זמן שהוא.

7.2               ההחלטה באם לפרסם או להסיר תשובות משתתפים מסורה לעורך פעילות ו/או למי מטעמו, ולמשתתף לא תהיה כל זכות ערעור על החלטת עורך הפעילות כאמור.

7.3               מובהר כי אין בפעילות זו ו/או בכל הנובע ממנה כדי ליצור יחסי עובד – מעסיק בין עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לבין משתתף ו/או הזוכה ו/או כל הבא מטעמו.

 

8         פטור מאחריות

 

8.1     המשתתף ו/או הזוכה ו/או כל אחד מבין החברים של הזוכים ו/או כל הבא מטעמם, פוטר את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו מכל אחריות ו/או חבות שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד בכל הקשור לפעילות ו/או לפרס ו/או למימושו ו/או לסיור ו/או הנובע מכל אחד מהם.  

8.2     עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לתקלות טכניות ו/או אחרות ו/או שינויי הגדרות באתר הפעילות ו/או במערכות באמצעותן מתבצעת הפעילות ו/או בדיקת המשתתפים בפעילות ו/או לקבלת הסכמה להעלאת תמונה ו/או תוכן של צד שלישי, וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו, בין השאר העלאת ו/או קליטת תשובות המשתתפים, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך פעילות , ועורך הפעילות לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.

 

8.3     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מסכים שידוע לו שעריכת פעילות זו תלויה, בין היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, וגורמים אחרים שלעורך הפעילות אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה, לרבות בגין נזק שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל.

 

8.4     עורך הפעילות ו/או מי מטעמו ולרבות מנהליו ועובדיו לא יהיה אחראי לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל תקלה או טעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך הפעילות רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון.  

 

8.5     עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות בגין קיצור תקופת הפעילות או שינויה, נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו בפעילות זו ו/או זכייתו בפרס. עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי לכל נזק, שיגרם, באופן ישיר או עקיף, למשתתף בעקבות שימוש שבוצע באתר הפעילות ו/או באם מידע מסוג זה או אחר יאבד ובכל מקרה בו יעשה שימוש לרעה במידע זה.

 

8.6     עורך הפעילות ו/או מי מטעמו אינו אחראי ולא יהיה אחראי בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אתר האינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, על כל רכיביהם ולא יישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו"ב, אשר ייתכן ויגרמו למשתתף ו/או מי מטעמו באתר הפעילות בקשר עם השתתפותה בפעילות , בין במישרין ובין בעקיפין.

 

8.7     המשתתף פוטר בזאת את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפעילות ו/או הקשור בה ו/או זכייה בה ו/או בכל הקשור למימוש של הקופון, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

 

8.8     כמו כן, מובהר כי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה על ידי כל גורם שהוא בעמוד הפייסבוק בתשובות שהועלו במסגרת הפעילות והמשתתף פוטר בזאת את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו מכל אחריות לכך.

 

8.9     המשתתף ישא בכל אחריות, ויפצה ו/או ישפה את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן,  בגין כל נזק, הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת מעשה ו/או מחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

 

9         שונות

 

9.1          כל המועדים הרלוונטיים לפעילות זו ובקשר אליה, יקבעו על פי נתוני עורך הפעילות ומועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

9.2          עורך הפעילות לא יהא אחראי למקרה של ביטול הפעילות או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתו ו/או בסמכותו של עורך פעילות, לרבות במקרה של החלטתה או פעולתה של חברת פייסבוק.

 

9.3          למען הסר ספק, הפעילות הינה לצורכי פעילות שיווקית גרידא ומוכרעת על ידי יכולת, והיא לא תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התש"ז-1977.

 

9.4          מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי משחק ו/או שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי השתתפות בפעילות לא תקים למשתתף ו/או לזוכה ו/או למי מטעמם כל עילה, טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

9.5          מובהר כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על מבקרת ו/או גולשת באתר הפעילות.

 

 

 

-סוף התקנון -

שיווק דיגיטלי Websem