תקנון מועדון לקוחות – NV CLUB

תקנון מועדון לקוחות – NV CLUB     

1.     מבוא                     

1.1.        אנו שמחים שבחרת להצטרף למועדון הלקוחות NV CLUB של חברת אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ, המציע לחברי המועדון מעת לעת הטבות ו/או הנחות שונות כאמור בהוראות ותנאי תקנון זה (להלן: "מועדון הלקוחות").  

1.2.        הוראות התקנון ותנאי השימוש שלהלן מטרתם להגדיר את הזכויות והחובות של חבר המועדון בכל הקשור להצטרפותו למועדון הלקוחות, לחברות במועדון הלקוחות ולשימוש בו (להלן: "התקנון").    

1.3.        תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין החברה לבין חבר המועדון וממצה את מערכת היחסים בין הצדדים בכל הקשור למועדון הלקוחות; משכך, חבר המועדון מתחייב לקרוא את כל הוראותיו ותנאיו בעיון ובקפידה ולמלאם.    

1.4.        מובהר כי בעצם הצטרפות חבר המועדון למועדון הלקוחות, חבר המועדון (לרבות המבקש להצטרף למועדון הלקוחות) מסכים, מאשר ומצהיר כי קרא את כל הוראות התקנון וכי הוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ותנאיו ללא כל סייג.

1.5.        לנעמן שמורה הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או לתקן ו/או להחליף את התקנון, מעת לעת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור על כך הודעה מוקדמת, ועל כן על חבר המועדון מוטלת החובה והאחריות להתעדכן בנוסח התקנון המעודכן כפי שיפורסם באתרי האינטרנט של החברה ו/או בכל פעם בה עושה חבר המועדון שימוש בחברותו במועדון הלקוחות.

1.6.        התקנון מופנה לשני בני המינים באופן שווה, אולם מטעמי נוחות בלבד מנוסח בלשון זכר.

 

2.     ניהול והפעלת מועדון הלקוחות

2.1.        מועדון הלקוחות הינו בבעלות ומנוהל על ידי חברת אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ, מספר חברה 520044389, מרחוב העמל 2, ראש העין 4809202 (להלן ולעיל – "נעמן" ו/או "החברה").  

2.2.        בכל פנייה הנוגעת למועדון הלקוחות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה, מס' טלפון 072-3700925, כתובת מייל [email protected] , כתובת רח' העמל 2, ראש העין 4809202; פנייה מקוונת באמצעות טופס ליצירת קשר בקישור  https://www.vardinon.co.il/contacts/  או   https://www.naamanp.co.il/contacts   (להלן: "שירות לקוחות").  

2.3.        החברה הינה הבעלים של מאגר מידע רשום שפרטיו להלן- שם המאגר: "מועדון לקוחות – ורדינון ונעמן", מספר מאגר 700062693 (להלן: "מאגר המידע").  

 

3.     הגדרות

3.1.        "תעודה מזהה" – תעודת זהות ו/או רשיון נהיגה של חבר המועדון שהונפקו בישראל.  

3.2.        אתרי האינטרנט של החברה- אתר האינטרנט של נעמן בכתובת   https://www.naamanp.co.il/ ו/או אתר האינטרנט של ורדינון בכתובת https://www.vardinon.co.il/ ;

החברה תהיה רשאית לגרוע ו/או להוסיף אתרי אינטרנט נוספים של חברות הנמנות עם החברה ו/או עם חברות בנות של החברה ו/או חברות קשורות לחברה ו/או של חברות אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, וכן כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה.   

3.3.        "חנויות הרשת של החברה" - רשת החנויות אשר בבעלות החברה המוכרת והידועה בשם: "ורדינון" לממכר מגוון מוצרי טקסטיל לבית ו/או רשת החנויות אשר בבעלות החברה המוכרת והידועה בשם: "נעמן" לממכר מגוון מוצרי כלי בית ומטבח, למעט – אתרי אינטרנט של החברה ו/או אתרי אינטרנט בהם נמכרים מוצרי החברה ו/או חנויות זכיינים ו/או ירידים מכל סוג שהוא ו/או חנויות מסוימות לפי קביעת החברה.

רשימת חנויות הרשת של החברה לצרכי תקנון זה ובכל הקשור להצטרפות ולחברות במועדון הלקוחות היא בהתאם לרשימת חנויות הרשת של החברה, כפי שתעודכן מעת לעת בכל אחד מאתרי האינטרנט של החברה, לרבות במקרה של הוספה ו/או גריעה של חנויות הרשת של החברה.

3.4.        "מותגי המועדון" –  מותגים של החברה: "ורדינון" ו- "נעמן";

החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה והחלטתה, להוסיף ו/או לגרוע מותגים ו/או חברות לרשתות המועדון, לרבות מותגים של חברות הנמנות עם החברה ו/או עם חברות בנות של החברה ו/או חברות קשורות לחברה ו/או של חברות אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, וכן כמפורט במדיניות הפרטיות של החברה.    

4.     הצטרפות למועדון הלקוחות

4.1.       רשאי להירשם ולהצטרף למועדון הלקוחות של החברה אדם פרטי, שהינו מעל גיל  18 שנים, אזרח ותושב ישראל, בעל תעודה מזהה, הכשיר לביצוע פעולות משפטיות בהתאם לדין ולחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב – 1962, אשר מתמלאים לגביו כל תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות (במצטבר) כמפורט להלן (להלן ולעיל בהתאמה: "חבר מועדון" ו- "תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות"), וכן בכל מקרה בכפוף לכל הוראות ולתנאי תקנון זה.

4.1.1. תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות:

4.1.1.1.        הצטרפות בהתאם לאופן ודרכי ההצטרפות למועדון הלקוחות כאמור בסעיף 7 להלן.

4.1.1.2.        מילוי באופן מלא ומדויק של כל השדות, הפרטים, תיבות ההסכמה, האישורים הנדרשים במסגרת טופס הרישום הדיגיטלי וחתימה; נדרשת התאמה בין הפרטים המזהים שמולאו בטופס הרישום הדיגיטלי לבין הפרטים בתעודה המזהה.

4.1.1.3.        אישור והסכמה למסירת פרטים, סימון התיבה הייעודית לקבלת דיוור, דבר פרסומת, חומר שיווקי ומדיניות הפרטיות;  מובהר כי ללא מתן הסכמה וסימון תיבה זו במסגרת ההצטרפות למועדון הלקוחות לא ניתן להשלים את הרישום למועדון הלקוחות כך שלא תאושר הצטרפות למועדון הלקוחות.

4.1.1.4.        אישור וסימון של התיבה הייעודיות לאישור, קריאה והסכמה של תקנון מועדון הלקוחות; מובהר כי ללא מתן הסכמה וסימון תיבה זו במסגרת ההצטרפות למועדון הלקוחות לא ניתן להשלים את הרישום למועדון הלקוחות כך שלא תאושר הצטרפות למועדון הלקוחות.

4.1.1.5.         תשלום של דמי החברות למועדון הלקוחות כאמור בסעיף 6 להלן.  

4.1.1.6.         השלמה ואישור הליך הרישום וההצטרפות למועדון הלקוחות על ידי החברה.

4.1.1.7.         עמידה וקיום במלוא תנאי והוראות תקנון מועדון הלקוחות.

 

4.2.        הצטרפות למועדון הלקוחות הינה חד פעמית ולא ניתן להצטרף ולהירשם כחבר במועדון הלקוחות יותר מפעם אחת.    

4.3.        הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או שימוש בחברות מועדון הלקוחות יתאפשרו בימי ובשעות הפעילות המקובלות של כל אחת מחנויות הרשת של החברה. 

4.4.        החברות במועדון הלקוחות של החברה, לרבות השימוש וניצול ההטבות השונות שמעניק ומציע מועדון הלקוחות, הינן אישיות לחבר המועדון באופן אישי, שמי ופרטני, ומשכך חבר המועדון אינו רשאי להעביר את זכויותיו ו/או אינו רשאי לאפשר לכל צד שלישי כלשהוא לעשות כל שימוש שהוא בחברותו במועדון הלקוחות של החברה ו/או בהטבותיו.

4.5.        החברות במועדון הלקוחות של החברה אינה מותרת, ולא רשאים להצטרף ולהירשם למועדון הלקוחות ו/או לעשות בו שימוש עובדי החברה, לרבות עובדי חברות רבוע כחול (כהגדרתן במדיניות הפרטיות של החברה), נותני שירותים לחברה של ניהול ותפעול חנות רשת של החברה וכן עובדיהם של נותני השירותים כאמור, לקוחות שהינם תאגידים, לקוחות עסקיים, לקוחות ועדים או לקוחות סיטונאיים (לרבות איסור ביצוע רכישות בסיטונאות או עסקאות ועדים), וחל איסור לעשות בו כל שימוש מסחרי.

4.6.        מובהר, כי נכון למועד זה, הצטרפות למועדון הלקוחות והשימוש בו, אפשרית רק בחנויות הרשת של החברה; להסרת ספק, לא ניתן להצטרף למועדון הלקוחות ו/או לעשות בו שימוש באתרי האינטרנט של החברה. 

4.7.        החברה תהיה רשאית לעדכן ו/או לשנות ו/או להוסיף, מעת לעת, לפי החלטתה ושיקול דעתה את תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות.

 

5.         אמצעי תשלום המכובדים במועדון הלקוחות

5.1.        בעת הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או שימוש בחברות במועדון הלקוחות, לרבות מימוש הטבות מועדון הלקוחות, ניתן לשלם בכל אחד מאמצעי התשלום הבאים בלבד: כרטיס אשראי המכובד בישראל ועל ידי החברה, המחאות תשלום (צ'קים), מזומן, וכרטיס מתנה (כהגדרתו בתקנון זה) (להלן: "אמצעי תשלום מזכה").

5.2.        "כרטיס מתנה" – כרטיס שערך שוויו הוא שווה לערך הסכום ששולם עבורו בעת רכישתו (כלומר, התמורה ששולמה בגינו במועד רכישתו הינה 100% משווי).      

5.3.        חבר מועדון שייבחר לשלם באמצעות אמצעי תשלום אחר, שאינו אמצעי תשלום מזכה, לא יהיה זכאי לעשות שימוש בחברות במועדון הלקוחות ו/או לממש את זכויותיו ו/או את ההטבות בהיותו חבר במועדון הלקוחות ו/או להנות מהטבות ו/או מבצעי מועדון הלקוחות.

5.4.        החברה תתיר תשלום באמצעות נקודות אישיות שנצברו על ידי ולזכות חבר המועדון, במקרים מסוימים ובהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה.      

5.5.        לא ניתן לרכוש ו/או לטעון כרטיס מתנה של החברה במימוש וניצול הטבת הצטרפות ו/או הטבת יום הולדת ו/או נקודות אישיות ו/או הטבה אחרת של מועדון הלקוחות.

5.6.        החברה תהיה רשאית להוסיף ו/או לגרוע אמצעי תשלום מזכים בעת מימוש ושימוש במועדון הלקוחות.

 

 

 

 

6.     דמי חברות במועדון הלקוחות

6.1.        הצטרפות למועדון הלקוחות והחברות בו כרוכה בתשלום חד פעמי של דמי חברות שישולם לחברה, בסכום של 29 (עשרים ותשעה) ש"ח, שישולמו באמצעות אמצעי תשלום מזכה במעמד ההצטרפות למועדון הלקוחות (להלן: "דמי החברות").

6.2.        דמי החברות אינם מזכים בצבירת נקודות אישיות ולא יחול עליהם מבצע ו/או הנחה ו/או הטבה מכל סוג שהוא.

6.3.        החברה תהיה רשאית לבטל ו/או לעדכן את סכום דמי החברות, מעת לעת, לפי החלטתה ושיקול דעתה. בכל מקרה כאמור, לא יינתן החזר או זיכוי בגין דמי החברות ששולמו על ידי חבר המועדון. 

 

7.     אופן ודרכי הצטרפות למועדון הלקוחות

7.1.        ניתן להצטרף ולהירשם למועדון הלקוחות בחנויות הרשת של החברה (בהתאם לרשימת חנויות הרשת של החברה, כפי שתעדכן מעת לעת, כאמור בסעיף 3.3 לעיל).

7.2.        הרישום וההצטרפות ייעשו באמצעות קבלת קישור ייעודי לטופס הרשמה דיגיטלי שיישלח למכשיר האישי ולמספר הטלפון הפרטי של המבקש להצטרף למועדון הלקוחות.

לצורך כך, נדרש כי יהיה ברשות המבקש להצטרף למועדון הלקוחות מכשיר טלפון "חכם" ותומך המחובר לרשת אינטרנט; כמו כן, הרישום נעשה באמצעות שימוש במכשיר הטלפון האישי של המבקש להצטרף למועדון הלקוחות.     

7.3.        המבקש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה יידרש למלא ולסמן באופן עצמאי, מלא ובקפידה את כל הפרטים והשדות הנדרשים בטופס ההרשמה, לרבות: שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון, כתובת דוא"ל, תאריך יום הולדת ופרטים נוספים, וכן לסמן "אני מסכים ומאשר" את התיבות וההסכמות הנדרשות, חתימה ושליחת "אישור".

7.4.        מייד לאחר השלמת הליך הרישום נדרש להסדיר ולשלם את תשלום דמי החברות. 

7.5.        ללא השלמת הליך הרישום, באופן מלא, מדויק וברור, ותשלום דמי החברות לא ניתן יהיה להשלים את הליך הרישום לצורך חברות במועדון הלקוחות של החברה.

7.6.        הליך הרישום באמצעות דרכי הצטרפות למועדון הלקוחות יעשה במועד ובמעמד קבלת הקישור הייעודי לטופס ההרשמה הדיגיטלי.

7.7.        החברה תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף על דרכי הצטרפות למועדון הלקוחות של החברה, לרבות הצטרפות באמצעות רישום באתרי האינטרנט של החברה ו/או באמצעות הזנת קוד שימוש ו/או בכל דרך אחרת שתקבע על ידי החברה לפי החלטת החברה.

8.     תקופת החברות במועדון הלקוחות

8.1.        תקופת החברות במועדון הלקוחות תחל במועד ההצטרפות למועדון הלקוחות בהתאם לתקנון זה ולמשך תקופה שאינה מוגבלת בזמן, למעט - במקרה בו נשללה ובוטלה על ידי החברה חברותו של חבר מועדון ו/או במקרה בו חבר המועדון ביקש בכתב לבטל את חברותו במועדון הלקוחות בהתאם להוראות תקנון זה וכן בכפוף לכל דין (להלן: "תקופת החברות במועדון הלקוחות").

8.2.        החברה תהיה רשאית, בכל עת, ולפי החלטתה לשנות ו/או להגביל את תוקף תקופת החברות במועדון הלקוחות.

 

 

9.     הטבות מועדון הלקוחות

9.1.        החברה תהיה רשאית להעניק, מעת לעת, לפי החלטתה ושיקול דעתה בלבד, הטבות ו/או הנחות ו/או לערוך מבצעים ו/או מכירות מיוחדות ו/או להעניק הנחות שונות ומגוונות לחברי המועדון בלבד.

9.2.        מובהר כי כל אחת מבין הטבות מועדון הלקוחות תינתן לחבר מועדון שהצטרף למועדון הלקוחות ובתנאי שמתקיימים לגביו מלוא התנאים והוראות תקנון זה.

9.3.        החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לבטל ו/או לקצר ו/או להפסיק את המבצעים ו/או את ההטבות, כולן או חלקן, לפי החלטתה ושיקול דעתה של החברה, בהתאם להוראות הדין, ולחבר המועדון לא יהיו דרישות ו/או תביעות ו/או טענות כלפי החברה בקשר לכך.

9.4.        מבצע שייערך לחברי מועדון, לפי שיקול דעתה והחלטת החברה בלבד, יהיה בתוקף עד לתום המועד שייקבע לתקופתו על ידי החברה או עד לגמר המלאי - לפי המוקדם מביניהם.

9.5.        נכון למועד זה, בעת הצטרפות חבר המועדון למועדון הלקוחות, בהתאם להוראות ולתנאי תקנון זה, ייהנה חבר המועדון מהטבות שונות, שהעיקריות ביניהן הינן: הטבת הצטרפות, הטבת יום הולדת, וצבירת נקודות אישיות, כפי שיפורט בתקנון זה להלן.

9.6.        כל אחת מבין ההטבות שתינתן ותמומש על ידי חבר המועדון, מותנית, בין השאר, בנוכחותו של חבר המועדון, זיהויו כחבר מועדון באמצעות הצגת תעודה מזהה והתאמה לפרטי חבר המועדון הרשומים במערכות החברה, בתנאי שחברותו במועדון הלקוחות בתוקף, וכן כי התשלום בגין הרכישה של חבר המועדון בעת שימוש במועדון הלקוחות נעשה באמצעות אמצעי תשלום מזכה בלבד, או באמצעות מימוש נקודות אישיות ככל שהחברה התירה זאת. כמו כן, ולהסרת ספק, בעת שימוש בחברות במועדון הלקוחות ו/או מימוש הטבות מועדון הלקוחות, לא ניתן לעשות שימוש במועדון לקוחות נוסף ו/או אחר כאמור בתקנון זה להלן.   

9.7.        באחריות חבר המועדון בלבד להזדהות כחבר מועדון לצורך שימוש בחברות במועדון הלקוחות ו/או שימוש בהטבה מהטבותיו טרם ביצוע רכישה; מובהר כי לא  ניתן יהיה להכיר ברכישה ו/או ליתן הטבה באופן רטרואקטיבי בכל מקרה בו חבר המועדון לא הזדהה כאמור וכבר ביצע רכישה בפועל.  

9.8.        ככל שהחברה תתיר הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או שימוש במועדון הלקוחות גם באתרי האינטרנט של החברה, חבר מועדון שייבחר לממש את הטבות מועדון הלקוחות, לרבות – הטבת הצטרפות, או הטבת יום הולדת באתרי האינטרנט של החברה, לא יוכל לממש את ההטבה שמומשה כאמור ברשת החנויות של החברה וכך גם להיפך;  כמו כן, לא ניתן יהיה להפריד ו/או לפצל מימוש של הטבה מסוימת בין אתרי האינטרנט של החברה לבין חנויות הרשת של החברה. 

9.9.        המועדים למימוש הטבות מועדון הלקוחות הינם בהתאם למועדים ולתנאים שנקבעו ביחס לכל אחת מבין ההטבות בהתאם להוראות ולתנאי התקנון ולא ניתן יהיה להאריך את תוקפם. 

10.  הטבת הצטרפות חד פעמית לחבר מועדון שהצטרף למועדון הלקוחות  

10.1.     הטבת הצטרפות אישית לחבר מועדון שהצטרף למועדון הלקוחות בהתאם לתקנון, שהינה חד פעמית, בסך של 35 (שלושים וחמישה) ש"ח, למימוש פעם אחת בלבד בעת ביצוע רכישה אחת באחת מחנויות הרשת של החברה של אחד ממותגי המועדון, וזאת במהלך החודש הקלנדרי העוקב לחודש ההצטרפות למועדון הלקוחות בלבד (להלן בהתאמה: "סכום הטבת הצטרפות" ו- "הטבת הצטרפות").

10.2.     מובהר כי הטבת ההצטרפות תינתן לחבר המועדון באמצעות הפחתת סכום הטבת ההצטרפות מסכום הרכישה (נטו) של חבר המועדון בעת מימוש הטבת ההצטרפות, ולא כתשלום כספי ו/או החזר כספי ו/או זיכוי ו/או המרה וכיו"ב.  

10.3.     לא יינתן החזר ו/או עודף במקרה של אי ניצול מלא או של ניצול חלקי של הטבת ההצטרפות ואף לא ניתן לפצל את הטבת ההצטרפות למימוש חלקי או במועד אחר או בעסקה נוספת או בין מותגי המועדון. 

10.4.     תוקפה של הטבת ההצטרפות יפוג במועד מימוש הטבת ההצטרפות במהלך החודש הקלנדרי העוקב לחודש ההצטרפות למועדון הלקוחות או בתום החודש הקלנדרי העוקב לחודש ההצטרפות למועדון הלקוחות – לפי המוקדם מבניהם; הטבת הצטרפות אינה ניתנת להארכה.  

10.5.     מימוש של הטבת הצטרפות אינו מזכה את חבר המועדון בצבירת נקודות אישיות בגין סכום הטבת ההצטרפות.     

10.6.     החברה תהיה רשאית לשנות ו/או להפחית ו/או להגדיל, לפי החלטתה ושיקול דעתה, את סכום הטבת ההצטרפות.

11.  הטבת יום הולדת של חבר המועדון

11.1.     הטבת יום הולדת אישית לחבר מועדון שהצטרף למועדון הלקוחות בהתאם לתקנון, שתינתן לחבר המועדון פעם אחת בשנה במהלך תקופת חברותו במועדון הלקוחות, למימוש במהלך החודש הקלנדרי בו חל יום ההולדת של חבר המועדון – וזאת לפי החודש הקלנדרי בו חל יום הולדתו הלועזי (בלבד) של חבר המועדון, ובכפוף גם לתנאי הקבוע בסעיף 11.3 להלן, המקנה לחבר המועדון הנחה חד פעמית בשיעור של 20% (עשרים אחוזים), בעת ביצוע רכישה אחת עד למגבלת סכום של 1,000 (אלף) ש"ח בחנויות הרשת של החברה בכל אחד ממותגי המועדון (להלן: "הנחת יום הולדת" ו- "הטבת יום הולדת").     

11.2.     הטבת יום ההולדת ומימושה מותנית ותינתן לחבר המועדון בהתאם לתאריך יום ההולדת (הלועזי) כפי שמולא ונמסר על ידי חבר המועדון בעת הרישום למועדון הלקוחות, ובכפוף לבדיקת התאמה של תאריך יום הולדת בתעודה המזהה; בהיעדר התאמה לא ניתן יהיה לממש את הטבת יום ההולדת.

11.3.     הטבת יום הולדת תיכנס לתוקפה אך ורק בחודש העוקב לחודש הצטרפותו של חבר המועדון למועדון הלקוחות של החברה, כך שמובהר כי חבר מועדון שהצטרף למועדון הלקוחות בחודש בו חל יום הולדתו – הטבת יום הולדת תינתן לו אך ורק החל מהשנה העוקבת להצטרפותו למועדון הלקוחות בחודש הקלנדרי בו חל יום הולדתו הלועזי של חבר המועדון.

11.4.     בהתאם לאמור, תוקפה של הטבת יום הולדת יפוג במועד מימוש הטבת יום ההולדת כאמור בתקנון זה או בתום החודש הקלנדרי בו חל יום הולדתו הלועזי (בלבד) של חבר המועדון (של כל שנה במהלך תקופת החברות במועדון הלקוחות ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 11.3 לעיל)  – לפי המוקדם מבניהם; הטבת יום הולדת אינה ניתנת להארכה.

11.5.     מימוש של הטבת יום הולדת אינו מזכה את חבר המועדון בצבירת נקודות אישיות בגין סכום הנחת יום הולדת.

11.6.     מובהר כי הטבת יום הולדת תינתן לחבר המועדון באמצעות הפחתת הנחת יום הולדת מסכום הרכישה (נטו) של חבר המועדון בעת מימוש הטבת יום הולדת, ולא כתשלום כספי ו/או החזר כספי ו/או זיכוי ו/או המרה וכיו"ב. 

11.7.     החברה תהיה רשאית לשנות ו/או להפחית ו/או להגדיל, לפי החלטתה ושיקול דעתה, את שיעור הנחת יום ההולדת ו/או את מגבלת הסכום כאמור לעיל.

 

 

 

12.  צבירה ומימוש של נקודות אישיות של חבר המועדון     

12.1.     הטבה של צבירת נקודות אישיות של חבר המועדון, בתוקף ממועד הצטרפותו למועדון הלקוחות, הנצברות לזכות חבר המועדון בעת ביצוע רכישות בפועל על ידי חבר המועדון בחנויות הרשת של החברה תוך שימוש בחברותו במועדון הלקוחות בהתאם לתקנון זה, אשר מזכות את חבר המועדון בזכות לצבור נקודות אישיות, בשיעור של 10% (עשרה אחוזים), מסכום התשלום (נטו) של הרכישה המזכה בצבירת נקודות אישיות, כהגדרתה להלן, לאחר מימוש הטבות, הנחות, מבצעים, שוברים, קופונים, נקודות אישיות ככל שמומשו וכיו"ב, ובתנאי ששולמה באמצעות אמצעי תשלום מזכה ובכפוף להוראות התקנון (להלן ולעיל: "נקודות אישיות" ו- "צבירת נקודות אישיות").   

12.2.     "רכישה מזכה בצבירת נקודות אישיות": רכישה על ידי חבר מועדון תוך שימוש בחברותו במועדון הלקוחות, אשר תשלומה נעשה ומשולם אך ורק באמצעות אמצעי תשלום מזכה למעט בכל אחד או יותר מבין המקרים הבאים בהם הזכות לצבירת נקודות אישיות לא תחול: (א) תשלום דמי חברות של מועדון הלקוחות; (ב) בגין שווי הטבת הצטרפות,  שווי הטבת יום הולדת, מימוש נקודות אישיות, שווי הטבת מועדון מכל סוג שהוא; (ג) מימוש שובר זיכוי על ידי מי שאינו חבר מועדון; (ד) בעת החזרה/החלפה של מוצרים, ביטול רכישה; (ה) ברכישה של מי שאינו חבר מועדון ו/או על ידי מי שחברותו במועדון הלקוחות אינה בתוקף; (ו) ברכישה/טעינה של כרטיס מתנה (ז) רכישה שהתשלום בגינה לא כובד ו/או לא נפרע ו/או בוטל; (ח) רכישה באמצעות אמצעי תשלום אחר שאינו אמצעי תשלום מזכה; (ט) תשלום דמי  משלוח ככל שהחברה תתיר את האפשרות להפעלת החברות במועדון הלקוחות גם באתרי האינטרנט; (י) החברה תהיה רשאית להתנות את הזכות בצבירת נקודות ביחס לרכישת מוצרים מסוימים ו/או בתנאים נוספים כפי שייקבע על ידה.

12.3.     ערכן הכספי של הנקודות האישיות הוא – 1 (אחד) ש"ח לכל נקודה אישית אחת.

12.4.      חבר מועדון יהיה רשאי לממש נקודות אישיות ולשלם באמצעותן במסגרת רכישה במועדון הלקוחות, בתנאי כי צבורה לזכותו בכל עת בה יבחר לממש נקודות אישיות, יתרת זכות של לפחות 20 (עשרים) נקודות אישיות במעמד ביצוע רכישה בחנויות הרשת של החברה, וזאת בכל פעם בה מבקש חבר המועדון לממש נקודות אישיות; בעת מימוש נקודות אישיות ברכישה, יתרת התשלום (ככל שקיימת) תשולם באמצעות אמצעי תשלום מזכה בלבד.   

12.5.     נקודות אישיות שנצברות לזכות חבר המועדון בקנייה נוכחית, אינן ניתנות למימוש באותה רכישה, אלא הן תזקפנה לזכות חבר המועדון לרכישה הנפרדת הבאה.

12.6.     הנקודות האישיות ניתנות למימוש ברשת החנויות של החברה בכל אחד ממותגי המועדון.

12.7.     הנקודות האישיות שתיצברנה לטובת חבר המועדון הינן לניצול ומימוש של חבר המועדון בלבד, ואינן ניתנות להמרה לכסף ו/או לשווה כסף ו/או למזומן ו/או להמרה ו/או להעברה ו/או לאיחוד בכל דרך שהיא ו/או לזיכוי ו/או לא יינתן עודף ו/או החזר כספי וכיו"ב.

12.8.     הנקודות האישיות תקפות לתקופה של 12 (שנים עשר) חודשים (בלבד) שיימנו החל מיום הרכישה המזכה בצבירת נקודות אישיות האחרונה שביצע חבר המועדון. לאחר תקופה זו, הנקודות האישיות שנצברו לזכות חבר המועדון תימחקנה אוטומטית ולצמיתות.

12.9.     צבירה ו/או ניצול ומימוש נקודות אישיות מותנית בנוכחותו ובזיהויו של חבר המועדון באמצעות תעודה מזהה ובמעמד ביצוע הרכישה והתשלום. משכך, לא תתאפשר צבירה ו/או ניצול ומימוש של נקודות אישיות רטרואקטיבי ו/או בדיעבד ובאחריות חבר המועדון להזדהות כחבר מועדון בטרם ביצוע ותשלום הרכישה.    

12.10. בירור מספר הנקודות האישיות של חבר המועדון תתאפשר באמצעות פניית חבר המועדון לחנויות הרשת של החברה או לשירות הלקוחות של מועדון הלקוחות.

12.11. החברה תהיה רשאית לשנות ו/או לעדכן, מעת לעת, בכפוף להוראות הדין, את ערכה הכספי של כל נקודה אישית, ו/או את שיעור הנקודות האישיות הנצברות ברכישה ו/או את אופן הזכות לצבירה ו/או  למימוש נקודות אישיות, ו/או את אמצעי התשלום המזכים בצבירת נקודות אישיות ו/או לקבוע תנאים וסייגים נוספים באשר לזכות לצבור ו/או לממש נקודות אישיות, לפי החלטתה של החברה ושיקול דעתה של החברה.

12.12. רישומי החברה בכל הקשור לנקודות האישיות של חבר המועדון, יהוו ראיה מכרעת וחלוטה לנכונותם. בכל מקרה של השגה ו/או מחלוקת בקשר עם הנקודות האישיות של חבר המועדון, חבר המועדון יהיה רשאי לפנות בכתב לשירות הלקוחות של מועדון הלקוחות.

12.13. החברה לא תהיה אחראית כלפי חבר המועדון בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לממש ו/או לצבור נקודות אישיות ו/או בכל מקרה בו יחולו טעויות בצבירה ו/או במימוש נקודות אישיות, וזאת בעקבות שיבוש ו/או כל תקלה טכנית ו/או אלקטרונית ו/או מחשובית ו/או כח עליון ו/או אחרת.     

12.14. החברה תהיה רשאית למחוק ו/או לנכות ו/או לקזז נקודות אישיות הרשומות ו/או שייצברו לזכות חבר המועדון ו/או לדרוש בגינן מחבר המועדון החזר כספי (לפי שווי ערכה הכספי של כל נקודה אישית), לרבות במקרים הבאים: (א) צבירה ו/או מימוש של נקודות אישיות יותר ממספר הנקודות המגיעות לחבר המועדון, לרבות כתוצאה משיבוש ו/או תקלה ו/או שגיאה במחשבי ו/או במערכות החברה וכיו"ב; (ב) התשלום בגינו נצברו נקודות אישיות לא כובד ו/או לא נפרע ו/או בוטל מכל סיבה שהיא; (ג) צבירה ו/או מימוש של נקודות אישיות באופן בלתי הגון ו/או בניגוד להוראות תקנון זה; (ד) בכל מקרה של ביטול חברות של חבר המועדון במועדון הלקוחות על ידי החברה ו/או ביטול חברות במועדון הלקוחות על ידי חבר המועדון.   

12.15. מובהר כי החברה אינה אחראית ואינה מחוייבת במסירת הודעה כלשהי לחבר המועדון טרם מחיקה ו/או ניכוי ו/או קיזוז של הנקודות האישיות שנצברו ו/או רשומות לזכותו וזאת מכל סיבה שהיא.

12.16. מובהר כי בעת מימוש וניצול של נקודות אישיות לא ניתן יהיה לצבור נקודות אישיות בגין הנקודות האישיות שמומשו.  

12.17. ככל שהחברה תתיר שימוש במועדון הלקוחות גם באתרי האינטרנט, החברה תהיה רשאית לקבוע שלא ניתן יהיה  לשלם דמי משלוח באמצעות שימוש וניצול נקודות אישיות.

 

13.  ביטול חברות במועדון הלקוחות על ידי החברה     

13.1.     לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להגביל ו/או לסרב ו/או לבטל את חברותו של חבר מועדון מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים הבאים: (א) חבר המועדון מילא ו/או מסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או שאינם נכונים; (ב) חבר המועדון הצטרף יותר מפעם אחת למועדון הלקוחות; (ג)תשלום דמי החברות ו/או תשלום בגין רכישה לא כובד מכל סיבה שהיא;  (ד) ביצוע מעשה ו/או מחדל שיש בהם ניסיון לפגוע ו/או פוגעים בחברה ו/או במועדון הלקוחות ו/או במי מטעמה של החברה; (ה) שימוש לרעה במועדון הלקוחות ו/או בחברותו בו; (ו) חבר המועדון הפר הוראה מהוראות תקנון זה; (להלן: "ביטול החברות במועדון הלקוחות על ידי החברה").

13.2.     בכל מקרה של ביטול החברות במועדון הלקוחות על ידי החברה כאמור לעיל, החברה לא תשיב את דמי החברות ששלומו על ידי חבר המועדון, וכל זכויות חבר המועדון ו/או כל הטבות מועדון הלקוחות ו/או הנקודות האישיות שנצברו לזכות חבר המועדון – תבוטלנה.   

14.  ביטול חברות במועדון הלקוחות על ידי חבר המועדון     

14.1.     ביטול חברות במועדון הלקוחות על ידי חבר המועדון הינה בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

14.2.     הודעה על ביטול חברות במועדון הלקוחות על ידי חבר המועדון, תימסר על ידי חבר המועדון באמצעות הודעה בכתב לשירות הלקוחות של החברה.         

 

15.  מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים    

15.1.     כאשר תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע – 2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה") אינן חלות, תחול מדיניות החזרת (החלפת) מוצרים של החברה, המוצגת בחנויות הרשת של החברה של כל אחד ממותגי המועדון (הרלוונטי), כפי שתתעדכן ו/או כפי שתקבע על ידי החברה מעת לעת, לרבות קביעת מדיניות ייעודית למועדון הלקוחות (להלן – "מדיניות החלפת מוצרים").  

16.  ביטול צבירת נקודות אישיות   

16.1.     בעת ביצוע החלפה ו/או החזרה ו/או קבלת זיכוי ו/או ביטול רכישה של עסקת חבר מועדון, בין אם על ידי חבר המועדון מבצע הרכישה בפועל ובין אם על ידי גורם אחר (בין אם הינו חבר מועדון ובין אם לא), הטבות מועדון הלקוחות ו/או נקודות אישיות ככל שמומשו ו/או נוצלו אינן ניתנות להשבה ובנוסף הנקודות האישיות שנצברו לזכות חבר המועדון מבצע הרכישה (המקורית), ככל שאכן נצברו לזכותו בהתאם לתקנון, תבוטלנה ותנוכינה מיתרת הנקודות האישיות שנצברה ועומדת לזכות חבר המועדון מבצע הרכישה המקורית.  

16.2.     בהיעדר יתרת נקודות אישיות מספיקה לביטול וניכוי כאמור מיתרת הנקודות האישיות שנצברה ועומדת לזכות חבר המועדון מבצע הרכישה (המקורית) - הן תירשמנה ותחשבנה ליתרת נקודות אישיות שלילית ("נקודות במינוס") לחובת חבר המועדון;  לחלופין, החברה תהיה רשאית להחליט לפי החלטתה ושיקול דעתה בלבד כי במקרה של יתרת נקודות אישיות שלילית ("נקודות במינוס") כאמור, יופחת שווין הכספי של יתרת הנקודות האישיות השלילית מסכום הזיכוי ו/או שווי ההחלפה ו/או ההחזר הכספי, לפי העניין.

16.3.     החברה אינה מחויבת להביא לידיעת חבר המועדון ו/או לעדכנו על מקרים של ביטול וניכוי יתרת נקודות אישיות ו/או של יתרת נקודות אישיות שלילית לחובתו.  

16.4.     ככל שניתן שובר זיכוי בשל החלפה ו/או החזרה וכיו"ב, בעת מימוש שובר הזיכוי על ידי מי שהינו חבר מועדון הלקוחות ובתנאי כי העסקה הינה עסקת בה נעשה שימוש במועדון הלקוחות בהתאם  לתנאי תקנון זה, תצברנה נקודות אישיות בגין מימוש שובר הזיכוי (בהתאם לסכום הנקוב בו ולהוראות תקנון זה), לזכות חבר המועדון מבצע הרכישה בפועל, שאינו בהכרח חבר המועדון מבצע הרכישה המקורית בגינה הוצא שובר הזיכוי; ככל ששובר הזיכוי ימומש על ידי  מי שאינו חבר מועדון, לא תיצברנה נקודות אישיות בגין מימוש שובר הזיכוי.

17.  שירות לקוחות של מועדון הלקוחות  

17.1.     שירות הלקוחות של מועדון הלקוחות עומד לרשות חברי המועדון בימי עסקים בלבד, בימים ראשון עד חמישי בין השעות 09:00 ל- 19:00, ובימי שישי ובערבי חג בין השעות 09:00 ל - 13:00. בימי שבת, חג או סגר, שירות הלקוחות של מועדון הלקוחות יהיה סגור.

17.2.     ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מועדון הלקוחות בהתאם לאמצעי ופרטי ההתקשרות המנויים בסעיף 2.2 לעיל.  

17.3.     פנייה של חבר מועדון לשירות הלקוחות של מועדון תעשה באמצעות הזדהות של חבר המועדון על ידי מסירת פרטי התקשרות וכל פרט מזהה שיידרש על ידי שירות הלקוחות.   

18.  אחריות

18.1.     האחריות למילוי פרטי חבר המועדון בעת ההרשמה למועדון הלקוחות, באופן נכון ומדויק, חלה על חבר המועדון בלבד, ומשכך לחבר המועדון לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי החברה, לרבות בכל מקרה של אי התאמה ו/או טעות בזיהוי חבר המועדון ו/או בכל מקרה בו לא קיבל ו/או לא מימש חבר המועדון את הטבות מועדון הלקוחות בשל כך.  

18.2.     האחריות למימוש הטבות חבר המועדון במועדים הקבועים לכך חלה על חבר המועדון בלבד ומשכך לחבר המועדון לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי החברה בכל מקרה חבר המועדון לא מימש את הטבות חבר המועדון.  מובהר כי החברה אינה מחוייבת ואינה אחראית במשלוח תזכורות ו/או הודעות מתאימות ללקוח בכל הקשור לחברות במועדון הלקוחות ו/או לשימוש בו ו/או למימוש הטבות מועדון הלקוחות.

18.3.     באחריות חבר המועדון בלבד לעקוב ולהתעדכן מעת לעת אחר שינויים ו/או עדכונים ו/או הודעות שתתפרסמנה בקשר עם תקנון מועדון הלקוחות ו/או עם חברותו במועדון הלקוחות, לרבות בכל פעם שחבר המועדון עושה שימוש בחברותו במועדון הלקוחות. 

18.4.     החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של תקלה ו/או בעיית תקשורת ו/או התחברות בעת הרשמה לחברות במועדון הלקוחות, לרבות בכל הקשור לטופס הירשום ו/או לשימוש במכשיר הנייד האישי של חבר המועדון לצורך רישום למועדון הלקוחות.

18.5.     החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של הפרעה ו/או שיבוש ו/או ניתוק ו/או תקלה טכנית ו/או תקשורת ו/או מחשוב ו/או  רשת ו/או תוכנה ו/או תשתית ו/או חומרה ו/או חשמל ו/או מעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של צד שלישי כלשהוא, אשר הורסות ו/או משבשות ו/או מפריעות ו/או מונעות שימוש במועדון הלקוחות ו/או צבירת נקודות אישיות ו/או מתן ו/או מימוש הטבות מועדון הלקוחות ולחבר המועדון לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כנגד החברה בשל כך.

18.6.     החברה לא תישא בכל אחריות לכל תקלה ו/או נזק, מכל סוג שהוא, שייגרם ו/או עלול להיגרם למכשיר הטלפון של חבר המועדון (לרבות של המבקש להצטרף כחבר מועדון), לרבות בעת הרישום למועדון הלקוחות באמצעות קבלת קישור ייעודי לטופס הרשמה ו/או במקרה בו מכשיר הטלפון של חבר המועדון אינו תומך בטופס הרישום ו/או בקישור ו/או בתכנת הרישום, ולחבר המועדון ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד החברה ו/או מי מטעמה.  

18.7.     בכל מקרה של שיבושים ו/או תקלות ו/או טעויות מכל סוג שהוא במערכות ו/או בקופות ו/או במחשבים של החברה ו/או של מי מטעמה, אשר בעקבותיהם ניתנו לחבר המועדון ו/או מומשו על ידו הטבות שהוא אינן זכאי להן ו/או חלו טעויות בעריכת החשבון ו/או בסכום החיוב של חבר המועדון עבור הרכישה, ו/או בכל הקשור למימוש ו/או לצבירת נקודות אישיות, החברה תהיה רשאית לבטל את ההטבות שניתנו לחבר המועדון ו/או לבטל את הרכישה שבוצעה ו/או לבטל את מימוש ו/או צבירת נקודות אישיות ו/או לדרוש מחבר המועדון החזר כספי ולשלם לחברה את הסכומים הנכונים המגיעים לחברה.    

18.8.     במקרים של תקלה ו/או השבתה ו/או תחזוקה ו/או עדכון ו/או סגר ו/או כח עליון ו/או שביתה ו/או נפילת חשמל ו/או בעיה של תשתית /או תקלות שאינן בשליטת החברה, המונעת ו/או משבשת את השימוש במועדון הלקוחות, לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך כנגד החברה ו/או מי מטעמה. 

18.9.     בפרסומים ו/או הודעות ו/או דיוור של מועדון הלקוחות ייתכן ויוצג מידע מסחרי – פרסומי של צדדים שלישיים ו/או קישורים המובילים לאתרי אינטרנט שונים ו/או למידע מסחרי – פרסומי של צדדים שלישיים שמקורם יכול שיהיה מהחברה ויכול שיהיה מצדדים שלישיים שונים (להלן – "המידע המסחרי"). החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא לכל הקשור למידע זה ו/או לנזקים מכל מן וסוג שהוא העלולים להיגרם לחבר המועדון ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהיחשפות ו/או הסתמכות על המידע המסחרי ו/או שימוש בו.

 

19.    פרטיות; מידע פרסומי 

19.1.     לחברה מדיניות פרטיות, אשר תחול על חבר המועדון, כלקוח של החברה, בענייני פרטיות ומידע פרסומי, לרבות בכל הקשור לרישום ו/או להצטרפות ו/או לחברות ו/או לשימוש במועדון הלקוחות; מדיניות הפרטיות של החברה הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ומופיעה בעמוד הראשי של אתרי האינטרנט של החברה וזמינה בקישור להלן: "למדיניות הפרטיות של החברה – לחץ כאן" (להלן ולעיל: "מדיניות הפרטיות של החברה"); חבר המועדון מאשר, מסכים ומקבל על עצמו את מדיניות הפרטיות של החברה כפי שתעודכן מעת לעת.

20.  פעילות מועדון הלקוחות; העברת זכויות במועדון הלקוחות

20.1.     לחברה שמורה הזכות, בכל עת, להפסיק באופן זמני ו/או קבוע את פעילותו של מועדון הלקוחות בהתאם להחלטתה ושיקול דעתה הבלעדי ולחבר המועדון לא יהיו דרישות ו/או טענות ו/או תביעות בקשר לכך.

20.2.     החברה תהיה רשאית להעביר את הבעלות ו/או את הזכויות במועדון הלקוחות, כולן או חלקן, לצד שלישי בכפוף לכך שזכויות חבר המועדון על פי תקנון זה לא תפגענה כתוצאה מכך  ובמקרה כאמור יועברו פרטי חבר המועדון לידי ולידיעת הצד השלישי שקיבל מהחברה את הבעלות ו/או את הזכויות במועדון הלקוחות וחבר המועדון מאשר ומסכים לכך, ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה.  

21.  קניין רוחני

21.1.     כל זכויות הקניין הרוחני של מועדון הלקוחות של החברה, מכל מן וסוג שהוא, לרבות סימן המסחר (בין אם רשום ובין אם לאו), המוניטין, השם המסחרי, סמלים, פטנטים, עיצובים, צילומים, תמונות, סרטונים, זכויות היוצרים, המדגמים, טפסי רישום, השיטות והסודות המסחריים וכל פרט אחר הקשור למועדון הלקוחות, הינם רכושה הבלעדי וקניינה של החברה ובבעלותה של החברה (להלן: "זכויות קניין רוחני של החברה"), וחל איסור לעשות בהם כל שימוש מכל מן וסוג שהוא.

21.2.     חבר המועדון מאשר ומתחייב כלפי החברה כי לא יעשה על ידו ו/או על ידי מי מטעמו כל פעולה ו/או שימוש ו/או מעשה מכל מן וסוג שהוא בזכויות הקניין הרוחני של החברה, בכל דרך ו/או אמצעי שהוא.

21.3.     אין באמור בסעיפים אלו כדי לגרוע מזכויותיה של החברה ו/או מהוראות כל דין ובנוסף להם יחולו ההגבלות ו/או האיסורים הקבועים בדין בקשר עם זכויות קניין רוחני של החברה.

22.  שימוש נאות במועדון הלקוחות   

22.1.     חבר המועדון מאשר ומתחייב כי בהצטרפותו למועדון הלקוחות, חברותו במועדון הלקוחות  ובשימוש בו, הוא מקבל ומחיל על עצמו, ללא כל סייג, את כל הוראות ותנאי תקנון מועדון הלקוחות, כפי שיעודכן מעת לעת.

22.2.     חבר המועדון מתחייב כי  לא יעשה ו/או לא יסייע לעשות שימוש במועדון הלקוחות ו/או בקשר עם החברות במועדון הלקוחות ו/או הנובע ממנה, באופן הנוגד ו/או המפר את הוראות ותנאי תקנון זה (להלן: "הפרת התחייבות").  

22.3.     בכל מקרה של הפרת התחייבות על ידי חבר המועדון, החברה תהיה רשאית לתבוע מחבר המועדון פיצויים בגין כל הנזקים שנגרמו ו/או ייגרמו לה ו/או לפעול כנגד חבר המועדון בכל אמצעי חוקי העומד לרשותה על פי דין.

23.  שונות

23.1.     החברה תהיה רשאית לחבור ו/או לעשות שיתופי פעולה ו/או להוסיף ו/או לגרוע חברות ו/או אתרי אינטרנט ו/או מותגים נוספים למועדון הלקוחות של החברה, לפי החלטתה ושיקול דעתה.    

23.2.     בכל מקרה של פעולה מצד החברה לטובת חבר מועדון כלשהו, באופן השונה מהאמור בתקנון זה, תחשב הפעולה של החברה לפעולה שהינה לפנים משורת הדין בלבד, ולא תחשב או תשמש כויתור על זכויות החברה ו/או על התחייבויות חבר המועדון.  

23.3.     בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות ותנאי תקנון מועדון הלקוחות לבין התוכן ו/או האמור בפרסומים אחרים ו/או באמצעי המדיה השונים – מובהר כי הוראות ותנאי תקנון מועדון הלקוחות ייגברו ויחייבו לכל דבר ועניין.  

23.4.     להסרת ספק, רשימת חנויות הרשת של החברה בהן ניתן להצטרף ו/או לעשות שימוש במועדון הלקוחות הינה בהתאם לרשימת החנויות כפי שמופיעה ומתעדכנת באתרי האינטרנט של החברה, כפי שתעודכן מעת לעת.   

23.5.     בכל מקרה בו נדרש עדכון פרטיו של חבר המועדון, באחריות חבר המועדון בלבד לפנות לשירות הלקוחות בלבד. במקרה כאמור, יהיה על חבר המועדון למלא את פרטיו הנכונים בטופס הייעודי לכך או בהתאם לדרישת שירות הלקוחות ולאשר בחתימתו את העדכון, ובכפוף לתנאי תקנון זה.

23.6.     מתנת הצטרפות למועדון הלקוחות של החברה, אם וככל שניתנה על ידי החברה לחבר המועדון, ובכפוף לתנאים שנקבעו על ידי החברה, ומבלי שיש בכך כדי לחייב את החברה לעשות כן, אינה ניתנת להחזרה ו/או להחלפה ו/או לא יינתן בגינה החזר כספי ו/או זיכוי וכיו"ב; כמו כן, במקרה של ביטול החברות במועדון הלקוחות, יהיה על חבר המועדון להחזיר לחברה את מתנת ההצטרפות, אם וככל שניתנה כאמור.  

23.7.     במקרה בו נשלח על ידי החברה לחבר המועדון קופון ו/או שובר הטבה ו/או קוד שימוש ו/או הנחה כלשהי לשימוש ולמימוש של חבר המועדון, מבלי שיש בכך כדי לחייב את החברה לעשות כן, מובהר כי הקופון ו/או שובר ההטבה ו/או קוד שימוש ו/או ההנחה, הינו לשימוש חד פעמי, לשימוש אישי של חבר המועדון פעם אחת בלבד, אינו ניתן להעברה, בתוקף עד למועד הנקוב בו או עד למועד מימושו בפועל – לפי המוקדם.

23.8.     בעת עסקת רכישה ו/או בכל פעולה אחרת על ידי חבר המועדון תוך הפעלת חברותו במועדון הלקוחות ושימוש בולא ניתן להחליף ו/או לשנות ו/או לפצל את עסקת הרכישה בין חבר המועדון מבצע העסקה לבין חבר מועדון אחר ו/או נוסף ו/או לעשות שימוש בחברות ו/או השתייכות למועדון לקוחות אחר ו/או נוסף.

23.9.     מועדונים אחרים ו/או הטבות של מועדונים אחרים – בכל מקרה בו חבר המועדון ירצה לעשות שימוש בחברותו במועדון הלקוחות, לרבות בעת ביצוע רכישה ו/או מימוש הטבה של מועדון הלקוחות ו/או מבצעים של מועדון הלקוחות, לא ניתן יהיה לעשות במקביל שימוש במועדונים אחרים ו/או בהטבות של מועדונים אחרים, מכל סוג שהוא (לרבות, שובר, קופון, קוד הטבה, הנחת עובד וכיו"ב). לפיכך, חבר המועדון יידרש לבחור במעמד ביצוע הרכישה האם לעשות שימוש בחברותו במועדון הלקוחות של החברה או שימוש במועדונים אחרים ו/או בהטבות של מועדונים אחרים.   

23.10. החברה רשאית להחריג מוצרים מסוימים שייקבעו על ידה מעת לעת אשר רכישתם לא תתאפשר תוך שימוש במועדון הלקוחות של החברה ו/או תוך שימוש בהטבה מהטבותיו, לרבות: החרגת "חבילת החלומות".      

23.11. עסקאות ועדים/לקוחות עסקיים/מועדונים אחרים/עובדי חברה/נותני שירותים לחברה – בעת ביצוע החלפה ו/או החזרה של מוצר הניתן כמתנה במסגרת עסקאות ועדים ו/או לקוחות עסקיים ו/או מועדונים אחרים ו/או רכישות עובד/נותן שירות לחברה, לא ניתן לבצע החלפה ו/או החזרה תוך שימוש במועדון הלקוחות.   

23.12. כותרות הסעיפים בתקנון נועדו לשם הנוחות בלבד ואין ולא יינתן להם כל משקל בפרשנות התקנון.

24.  דין ושיפוט

24.1.     בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בקשר עם פרשנותו ו/או אכיפתו של תקנון זה ו/או פעולה ו/או סכסוך הנובעים מתקנון זה ו/או בקשר עם השימוש ו/או החברות במועדון הלקוחות (להלן: "המחלוקת"), מוסכם כי יועצה המשפטי של החברה ישמש כפוסק מוסכם בין הצדדים ליישוב המחלוקת והצדדים מתחייבים כי ישתפו פעולה.

24.2.     מובהר ומוסכם כי לבתי המשפט בתל אביב בלבד תהייה נתונה סכמות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הקשור למחלוקת בין הצדדים ו/או בכל הקשור לתקנון זה ו/או למועדון הלקוחות והחברות בו.  

24.3.     הדין שיחול בכל עניין הקשור למועדון הלקוחות של החברה הוא הדין הישראלי בלבד.

 

 

סוף התקנון