מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון פודי לחברי מועדון 2023

אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ ("החברה")

 

תקנון פעילות  – שיתוף פעולה של מועדון הלקוחות  NV CLUB  עם "פודי"

 

הפעילות:

 

מועדון הלקוחות NV CLUB  של החברה מקיים שיתוף פעולה חד פעמי, עם חברת מדיפוד בע"מ (להלן ולעיל: "פודי") בהתאם להוראות ולתנאי תקנון פעילות זה.

 

חבר במועדון הלקוחות NV CLUB של החברה ו/או מצטרף חדש למועדון הלקוחות NV CLUB של החברה (להלן: "חבר המועדון"), אשר ירכוש בחנויות הרשת (קולקציה) של "נעמן" שהינן בבעלות החברה ו/או באתר האינטרנט של  החברה של המותג "נעמן" בכתובתwww.naamanp.co.il בתקופת הפעילות (כהגדרתה להלן) את המוצר – "פרייבט שף"- קוצץ, פורס וחותך מקצועי 34*14*5.5 (מק"ט 11290053) (להלן: "מוצר פרייבט שף"), יהיה זכאי להטבות הבאות בכפוף לכל הוראות ותנאי תקנון זה:

 

א.      רכישת מוצר פרייבט שף בתשלום ובעלות מוזלת של 129.90 ₪ (מחיר צרכן - 399.90 ₪)

 

ב.      בחירה וצפייה (באופן "מקוון"), ללא עלות, בסדנה דיגיטלית אחת וחד פעמית, מתוך  3 הסדנאות של "פודי" המוצעות בעמוד הייעודי באתר האינטרנט של "פודי" לשיתוף פעולה זה (להלן: "הסדנה הדיגיטלית" ו- "אתר האינטרנט של "פודי").  

(להלן: "הטבות הפעילות")

 

תקופת הפעילות/מועדים:  

    

תקופת הפעילות תחל מיום  3.7.2023 ועד ליום 16.7.2023 – או עד גמר המלאי של מוצר פרייבט שף בחנויות הרשת "נעמן" ו/או באתר האינטרנט של החברה, לפי המוקדם מביניהם (להלן ולעיל: "תקופת הפעילות"). 

 

הסדנה הדיגיטלית ניתנת לבחירה באתר האינטרנט של "פודי" ולמימוש מיום 3.7.2023 ועד ליום 31.8.2023.

 

הטבות הפעילות בחנויות הרשת "נעמן" שבבעלות החברה:

-         חבר המועדון שירכוש מוצר פרייבט שף בחנויות הרשת "נעמן" של החברה, יקבל למס' הטלפון שלו הודעה עם קישור/לינק לאתר האינטרנט של "פודי", בצירוף מס' קוד קופון לשימושו האישי של חבר המועדון ותאריך סיום למימוש (31.8.23).   

-         חבר המועדון ייכנס עצמאית לאתר האינטרנט של "פודי", יידרש להזין את מס' הקופון האישי שנשלח אליו, להשלים את מלוא הליך רישום באתר האינטרנט של "פודי", ולאחר מכן להירשם ולבחור סדנה דיגיטלית אחת.  

-         חבר המועדון מאשר ומסכים כי החברה תשלח לו הודעה כאמור וכי בכל מקרה בו חבר המועדון לא מאושר ו/או הסיר את עצמו מקבלת דיוור/דבר פרסומת מאת החברה – חבר המועדון יידרש לפנות באופן עצמאי ונפרד לחברה לשם קבלתה ויידרש לפעול בהתאם להנחיית החברה. בכל מקרה בו לא נשלחה ו/או לא נמסרה לחבר המועדון הודעה כאמור על ידי החברה, לא יהיו לחבר המועדון כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד החברה ו/או מי מטעמה.  

הטבות הפעילות באתר האינטרנט שבבעלות החברה של המותג "נעמן" בכתובתwww.naamanp.co.il:

-         חבר מועדון ייכנס לפרסום של הפעילות ("באנר") המופיע בעמוד הראשי של אתר האינטרנט של החברה.

-         חבר מועדון שירכוש את מוצר פרייבט שף, ייכנס עצמאית לאתר האינטרנט של "פודי", יידרש להזדהות כחבר מועדון ו/או להזין את מס' הקופון שקיבל/מופיע באתר האינטרנט, להשלים את מלוא הליך רישום באתר האינטרנט של "פודי", ולאחר מכן להירשם ולבחור סדנה דיגיטלית אחת.      

תנאי השתתפות בפעילות/מימוש הטבות הפעילות:

 

-         השתתפות בפעילות ו/או מימוש הטבות הפעילות הינן לחבר מועדון בלבד. 

-         חבר המועדון יזדהה כחבר מועדון לצורך קבלה ומימוש הטבות הפעילות, ובתנאי כי חברותו במועדון הלקוחות בתוקף.

-         השתתפות בפעילות מותנית ברכישה של מוצר פרייבט שף על ידי חבר המועדון בחנויות הרשת "נעמן" של החברה ו/או באתר האינטרנט "נעמן" של החברה בתקופת הפעילות (ובהתאם להוראות תקנון מועדון הלקוחות ותקנון אתר האינטרנט של החברה). חבר מועדון שירכוש מוצר פרייבט שף, ייהנה מרכישת מוצר זה בעלות מוזלת של  129.90 ₪ - בתקופת הפעילות (בלבד).

-         מס' קוד הקופון הינו אישי לחבר המועדון, לשימוש אישי, חד פעמי, ואין להעבירו לכל גורם אחר שהוא. 

-         במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצר פרייבט שף – חבר המועדון לא יהיה זכאי למימוש הסדנה הדיגיטלית.

-         החברה תהיה רשאית להפסיק ו/או לשנות את תקופת הפעילות ו/או את הטבות הפעילות (שתיהן או אחת מהן) ו/או את תנאיה, לפי החלטתה ושיקול דעתה.  

-         רכישת מוצר פרייבט שף: מוגבל לרכישה של מוצר אחד לכל חבר מועדון; לא כולל כפל מבצעים; כולל הטבות מועדון לקוחות NV CLUB.   

-         מובהר כי בחירת סדנה אחת, באופן חד פעמי, מבין 3 הסדנאות המוצעות – סדנאות דיגיטליות ולצפייה באופן מקוון ("מרחוק"), הינה בהתאם לסדנאות שבמסגרת ההסדר של החברה עם "פודי", כפי שיופיע בעמוד הייעודי של אתר האינטרנט של "פודי" ומותנית גם ברישום מראש.  

-         רישום /או שימוש באתר האינטרנט של "פודי" ו/או מסירת הפרטים של חבר המועדון ל"פודי" ו/או פעילות "פודי" בכל הקשור לשיתוף פעולה זה עם החברה ו/או בכל הקשור לסדנאות ו/או השתתפות בהן ו/או תוכנן ו/או איכותן ו/או הרישום אליהן וכיו"ב, הינן באחריות של "פודי" ו/או של חבר המועדון – לפי העניין, והחברה לא תישא בכל אחריות ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או תקלה ו/או טעות, מכל סוג שהוא, אם ייגרם לחבר המועדון. 

-         מובהר כי שימוש באתר האינטרנט של "פודי" ו/או רישום לסדנה דיגיטלית, הינו באחריות חבר המועדון בלבד, מותנה ברישום של חבר המועדון באתר האינטרנט של "פודי", ובכפוף להסכמה לכל תנאי השימוש ו/או התקנון של אתר האינטרנט  הראשי של "פודי"; הוצאות מכל סוג שהוא בקשר עם רישום ו/או מימוש הסדנה הדיגיטלית – יחולו על חבר המועדון בלבד.

-         בהשתתפות בפעילות (כולה ו/או חלקה), חבר המועדון מקבל ומחיל על עצמו את הוראות ותנאי תקנון זה.  

-         אין באמור בתקנון פעילות זה כדי לגרוע מכל יתר הוראות ותנאי תקנון מועדון הלקוחות

NV CLUB (להלן: "תקנון מועדון הלקוחות") ו/או תקנון אתר האינטרנט של החברה.

-         בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון פעילות זה לבין פרסומים אחרים כלשהם ביחס לפעילות – תגברנה ותחייבנה הוראות תקנון זה.    

 

סגור
Loading
Go back to %1