מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון השתתפות בפעילות WILD - יולי 2024

תקנון השתתפות בפעילות

השקת קולקציית מוצרים בשם: "WILD"

  1. 1.       הגדרות 

1.1               "עורך הפעילות" – חברת אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ, מס' חברה 520044389, מרח' העמל 2, פארק אפק , ראש העין  - עבור "נעמן".

1.2               "אתר הפעילות" – עמוד של עורך התחרות ביישום/אפליקציה של "אינסטגרם" בכתובת/בקישור שלהלן:  https://www.instagram.com/naaman/

1.3               "משתתף" / "משתתפים" - רשאי להשתתף בפעילות כל אדם, תושב ישראל, שהינו מעל גיל 18 שנים (במועד תחילת תקופת התחרות), בעל תעודת זהות ישראלית, שהינו בעל חשבון אינסטגרם (כהגדרתו להלן), אשר נרשם לפעילות וקיים את כל הדרישות להשתתפות בה בהתאם להוראות תקנון זה ובתנאי כי מילא אחר כל הוראותיו.  

1.4               "חשבון אינסטגרם" - חשבון אישי ופרטי הנפתח ורשום על שם המשתתף ומנוהל על ידו, באפליקציית "אינסטגרם", שכתובתה: www.instagram.com .  

1.5               "תקופת הפעילות" - הפעילות תחל ביום שלישי, ה-2.7.2024 ותסתיים ביום שלישי, ה- 9.7.2024 בשעה 10:00. מובהר כי עורך הפעילות יהיה רשאי לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתתף לא תהיינה טענות ו/או תביעות בקשר לכך. עורך הפעילות יודיע על כל שינוי בתקופת הפעילות באתר הפעילות ו/או בכל דרך אחרת שימצא לנכון.

1.6               "הפעילות"- פעילות נושאת פרס (אחד), הנערכת על ידי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו באתר הפעילות, במסגרתה יפורסם באתר הפעילות - בעמוד האינסטגרם של עורך הפעילות פוסט ייעודי לכבוד השקת קולקציית המוצרים/הקפסולה בשם WILD של עורך הפעילות, במסגרתו המשתתפים בפעילות יצטרכו להעלות תמונה לאתר הפעילות, תמונה שצולמה על ידם, של המקום עם הנוף הכי יפה ו/או מרשים ו/או  מטורף שהיו וביקרו בו, ויידרשו לתייג את עמוד האינסטגרם/אתר הפעילות של עורך הפעילות ולהוסיף תג "האשטאג" עם המילה:  #gowild  ,וכן לפעול לפי כל הנחייה נוספת של עורך הפעילות, ככל שתהיה, שתפורסם בפוסט הייעודי  של הפעילות (להלן: "תשובות המשתתפים").

1.7               עורך הפעילות ו/או מי מטעמו יבחר בתום תקופת הפעילות, מבין כל תשובות המשתתפים, שהועלו על ידי המשתתפים בהתאם להוראות ותנאי תקנון זה, תשובה אחת של משתתף אחד, אשר לדעתו של עורך הפעילות ו/או מי מטעמו הינה התמונה הכי יפה ו/או מרשימה ו/או עם המקום ו/או הנוף המיוחד ו/או המרגש ו/או המטריף ו/או "הפרוע" מבין כלל תשובות המשתתפים, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והחלטתו של עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, מבלי שיידרש לנמק את החלטתו, והחלטתו תהיה סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור או השגה ובתנאי כי המשתתף מילא אחר כל הוראות ותנאי ההשתתפות בפעילות ותקנון זה (להלן: "התשובה הזוכה"). להסרת ספק, לא יינתן כל משקל בעת בחירת התשובה הזוכה למספר התגובות ו/או התיוגים שנתקבלו ביחס לתשובות המשתתפים ו/או לתוכנן.

1.8                    "הזוכה" – סה"כ 1 (אחד) זוכה; הזוכה בפעילות יהיה 1 (אחד) המשתתף שהעלה/פרסם את התשובה הזוכה (כמוגדר לעיל), בכפוף להוראות ולתנאי תקנון זה.  

1.9                    "הפרס"- סה"כ 1 (אחד) פרס; שובר מתנה דיגיטלי בסך 500 (חמש מאות) ש"ח, לרכישה של מוצרי כלי בית של המותג "נעמן", בחנויות הרשת של "נעמן" (בלבד) – ללא חנויות ירידים ו/או זכיינים ו/או אתר אינטרנט ו/או עודפים ו/או מועדון לקוחות ו/או ללא מחלקת מוצרי עודפים ו/או מוצרי "דיסני הום", שיהיה בתוקף ל- 5 שנים ממועד שליחתו לזוכה, אשר יישלח אליו בהודעה פרטית למספר הטלפון הנייד של הזוכה בתוך 14 ימים מתום תקופת הפעילות, כולל כפל מבצעים, לשימוש ומימוש על ידי הזוכה בלבד.   

1.10                "התקנון" כל הוראות תקנון זה שמטרתן להגדיר את אופן ותנאי ההשתתפות בפעילות; התקנון מנוסח בלשון זכר אולם מופנה ופונה לשני המינים.

 

 

2     פרשנות

2.1                    המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2.2                    בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר לפעילות, לרבות באתר הפעילות, למעט הודעה מפורשת על שינוי תנאי התקנון ככל שתפורסם באתר הפעילות בלבד, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. 

 

3         הצהרות המשתתף

 

המשתתף מסכים, מאשר ומצהיר כי:

3.1                    הוא קרא את כל הוראות התקנון והוא מוכן לקבל על עצמו את כל הוראותיו ללא כל סייג ומסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. השתתפותו בפעילות מהווה הסכמה ואישור לכך שהוא מסכים להוראות תקנון זה ולתקנון תנאי השימוש של אינסטגרם, ומקבל ומחיל על עצמו  את כל הוראות ותנאי התקנון האמורים ללא כל סייג.   

3.2                    הוא מסכים לפרסום שמו ו/או כל פרטיו כפי שנרשמו ו/או נמסרו על ידו לצורך השתתפות בפעילות ו/או פרטים נוספים ו/או את דבר השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות, וזאת באתר הפעילות ו/או בחשבון האינסטגרם של עורך הפעילות ו/או בכל אמצעי פרסומי אחר, לפי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות.

3.3                    הוא בעל חשבון "אינסטגרם" פרטי שנפתח ומנוהל על ידו ועל שמו, כי הוא מודע לכל הסיכונים ו/או החשיפה מכל מן וסוג שהוא העלולים להיגרם לו בשל כך.

3.4                    השתתפותו בפעילות עלולה לחשוף את זהותו ו/או את פרטיו ו/או את עצם השתתפותו ו/או זכייתו בפעילות לצדדים שלישיים כלשהם ו/או לגרום לו להיחשף לתכנים מכל מן וסוג שהוא שאין לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו שליטה ו/או מידע עליהם ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך.

3.5                    כי ידוע לו כי על פי תנאי השימוש של "אינסטגרם" ו/או של מי ממנהליה ו/או מי מטעמה הינם יכולים בכל עת לשלול ו/או לבטל את הפעילות ו/או להסירה מאתר הפעילות ולא תהיינה לו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות, מכל מן וסוג שהוא, כלפי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בקשר לכך.

3.6                    לא יעלה לאתר הפעילות תוכן ו/או תמונה ו/או צילום ו/או סרטון – שלו ו/או של צדדים שלישיים ו/או תשובה ו/או כל מידע אחר שהוא שעלול להפר כל דין ו/או הוראה של תקנון זה ו/או זכויות של צד שלישי שהוא ו/או מבלי שנתקבלה אצלו ומצויה בידיו הסכמה מראש ובכתב של צד שלישי שהוא ו/או זכויות יוצרים, לרבות העלאת תוכן ו/או תמונה ו/או צילום ו/או סרטון ו/או תשובה שעלולה להפר זכויות ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר ו/או צד שלישי, ומבלי לגרוע מהאמור, לא יעלה תוכן ו/או תמונה  ו/או צילום ו/או סרטון ו/או תשובה שיש בהם תכנים מיניים, פרובוקטיביים, בלתי נאותים, פוגעניים, מעליבים, אלימים, גזעניים ו/או כל תוכן בלתי ראוי אחר וכי האחריות המלאה והבלעדית בגין פרסום ו/או העלאת ו/או שימוש בתוכן ו/או בתמונה ו/או צילום ו/או סרטון – שלו ו/או של צד ג' ו/או  בבעלות של צד ג' - חלה על המשתתף בלבד.

3.7                    מובהר לו שעורך הפעילות לא יהיה אחראי בכל מקרה של תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר לכל תוכן ו/או תמונה ו/או צילום ו/או סרטון ו/או תשובה שהועלו בקשר עם הפעילות ו/או ההשתתפות בה. האחריות המלאה והבלעדית חלה על משתתף, ובכל מקרה של תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בקשר לכך, מכל סוג שהוא, לרבות הפרה של זכויות צד שלישי מכל סוג שהוא, המשתתף ישפה ויפצה את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו עקב כך וזאת מייד עם דרישתו הראשונה.

3.8                    עורך הפעילות ו/או מי מטעמו יהיה רשאי לעשות בתשובות המשתתפים ו/או בתשבה הזוכה ו/או בפרסום התשובה הזוכה כל שימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי לרבות שימוש מסחרי, העתקה, שכפול, שידור, הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה שבעל זכות היוצרים רשאי ויכול לעשות על פי כל דין, הכל ללא תשלום כלשהוא, וללא הגבלת זמן.

3.9                    כל הפרה של הוראות התקנון, עלולה לגרום לפסילתו של משתתף מהשתתפות בפעילות והכל לפי שיקול דעתו המוחלט, הבלעדי והסופי של עורך הפעילות ו/או מי מטעמו.

3.10                מובהר לו שכל תנאי הפעילות כפופים לתנאים, לכללים ולהוראות הרלבנטיות של "אינסטגרם", כפי שיהיו מעת לעת, ועצם השתתפותו בפעילות מהווה הסכמה לתנאים, לכללים ולהוראות כאמור של "אינסטגרם", לרבות בכל הקשור לאחריות, מידע, תמיכה, מימון, ניהול וכיו"ב.

3.11                הוא מתיר בזאת באופן בלתי חוזר לעורך הפעילות ו/או למי מטעמו לפרסם את שמו, פרטיו, תמונותיו, וכל מידע אחר של משתתף ו/או הזוכה במדיה ובערוצי התקשורת השונים וכל מידע סביר אחר, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות וללא כל תשלום מצד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, וכי לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להחליט על היקף פרסום הפעילות והזוכה ועל אמצעי וערוצי הפרסום בהם יעשה שימוש.

3.12                כי ידוע לו, והוא מאשר, כי כל תוכן ו/או תמונה ו/או צילום ו/או סרטון ו/או תשובה שהועלו על ידו בקשר עם הפעילות, יהיו חשופים בפני כל צד שהוא ו/או גורם שהוא, לרבות היכולת להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות שימוש בהם, וכי לא יהיו לו טענות ו/או דרישות כלפי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בכל הקשור בכך.

3.13                משתתף בפעילות מצהיר, מאשר ומתחייב  כי התוכן ו/או התשובה כפי שהועלו על ידו במסגרת פעילות זו, נכתבו על ידו וכי אין בתוכן כדי להפר ו/או לפגוע בזכויות של צד שלישי שהוא ו/או את הוראות חוק הגנת הפרטיות ו/או את הוראות חוק זכויות יוצרים ו/או את הוראות חוק איסור לשון הרע ו/או כל דין.

3.14                כי הוא מאשר ונותן לעורך הפעילות את הסכמתו לשמור ו/או לאגור ו/או למסור את פרטיו האישיים ו/או פרטים נוספים כפי שנמסרו ו/או שמולאו על ידו במסגרת השתתפותו בפעילות לצורך שמירת הנתונים במאגר של עורך הפעילות ו/או לשם מסירת פרטים ו/או מיקום לצורך מימוש הפרס; המשתתף בפעילות מסכים  כי הוא קרא ומאשר את מדיניות הפרטיות של עורך הפעילות המפורסמת ומוצגת באתר האינטרנט של עורך הפעילות בכתובת: https://www.naamanp.co.il/privacy-policy   

3.15                בכל מקרה בו יתגלה כי הצהרה מהצהרות המשתתף אינה נכונה, המשתתף מתחייב כי הוא  ישפה ויפצה את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או טענה שהוגשה נגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו.

 

3.16                כל תוכן ו/או תמונה ו/או צילום ו/או סרטון שהועלו על ידי המשתתף במסגרת הפעילות בהם נרשם ו/או תויג שמו ו/או פרופיל של צד שלישי ו/או שמצולם בה צד שלישי, יהיה זאת רק לאחר ובתנאי שהמשתתף קיבל מראש ובכתב את הסכמתו המפורשת של צד שלישי ו/או של המצולמים לפרסום שמם ו/או תמונתם במסגרת הפעילות, לתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום, וכן בתנאי שלא תהיה לצד שלישי כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו.  

 

3.17                כל תוכן ו/או תמונה ו/או צילום ו/או סרטון שהועלו על ידי המשתתף במסגרת הפעילות בהם נרשם ו/או תויג שמו ו/או פרופיל של צד שלישי שהוא קטין ו/או שמצולם בה צד שלישי שהוא קטין, יהיה זאת רק לאחר ובתנאי שהמשתתף קיבל מראש ובכתב את הסכמתו המפורשת של הוריו של הקטין ו/או של אפוטרופוס של הקטין לפרסום שמו של הקטין ו/או תמונתו של הקטין במסגרת הפעילות, לתקופה בלתי מוגבלת בזמן ו/או במקום, וכן בתנאי שלא תהיה להוריו של הקטין ו/או לאפוטרופוס של הקטין ו/או לצד שלישי כלשהוא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו.  

 

3.18                השתתפות בפעילות ו/או העלאת תוכן ו/או תמונה ו/או צילום ו/או סרטון ו/או תשובות  משתתפים, מהווה אישור של המשתתף לכך שכל ההסכמות ו/או האישורים הנדרשים ניתנו למשתתף מראש ובכתב ומצויים בידי המשתתף והינם באחריותו.

 

3.19                המשתתף יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם כתוצאה מאי קיום אילו מהתחייבויותיו ו/או אי נכונות באשר להצהרותיו, ו/או בכל מקרה בו תוגש תביעה ו/או דרישה נגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בקשר לכך, לרבות בכל מקרה של פגיעה בהגנת הפרטיות של צד שלישי שהוא, והוא מתחייב לשפות ולפצות את עורך הפעילות בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום אשר יידרש עורך הפעילות לשלם, מיד עם דרישתו הראשונה.  

 

 

4         תנאי ואופן השתתפות בפעילות

4.1                    ההשתתפות בפעילות הינה אישית.

4.2                    אין להשתתף בפעילות באמצעות יותר מחשבון אינסטגרם אחד.

4.3                    עורך הפעילות רשאי לשנות את תנאי ואופן ההשתתפות בפעילות, לרבות שינוי הוראה מהוראות תקנון, על פי שיקול דעתו הבלעדי ו/או להפסיק באופן זמני או קבוע את הפעילות ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

4.4                    ההשתתפות בפעילות אינה כרוכה בתשלום, אולם מובהר כי כל ההוצאות מכל מן וסוג שהוא בהן ישא המשתתף ו/או הזוכה בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בקשר עם זכייתו, יחולו עליו ועל אחריותו בלבד. 

4.5                    המועד האחרון להשתתפות בפעילות הוא ביום שלישי, ה- 9.7.2024 בשעה 10:00 (להלן: "המועד הסופי"). תשובות המשתתפים שתועלנה לאתר הפעילות לאחר המועד הסופי לא תכללנה בגדר פעילות.  

4.6                    משתתף בפעילות יוכל לזכות בפעילות רק פעם אחת.  

4.7                    לעורך הפעילות יהיה שיקול הדעת הבלעדי להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לפסול את השתתפותו ו/או זכייתו של משתתף ו/או זוכה בגין מרמה ו/או חשד למרמה ו/או עשיית פעולה אחרת המנוגדת לכללי ו/או מטרות הפעילות ו/או המנוגדת להוראות התקנון ו/או שיש בהן בכדי לגרום לנזקים ישירים ו/או עקיפים לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו, והכל כפי שיחליט עורך הפעילות  על פי שיקול דעתו הבלעדי.

4.8                    כניסה לפעילות באמצעות חשבון "אינסטגרם" בו הפרטים אינם תקינים ו/או אינם מלאים ו/או אינם מדויקים ו/או לא ברורים ו/או מכל סיבה אחרת פסולים, תפסל השתתפותו של משתתף על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות, ולמשתתף שכניסתו לפעילות נפסלה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כתוצאה מכך כנגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו.

 

 

5         איתור  הזוכה, מתן הודעה לזוכה והתחייבות הזוכה

5.1               בתום תקופת הפעילות (או בסמוך לאחריה), לאחר בחירת התשובה הזוכה, יודיע על כך עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לזוכה וזאת באמצעות הודעה פומבית באתר הפעילות או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידו ליצירת קשר עם הזוכה (להלן: "ההודעה"). הזוכה יידרש ליצור קשר בהודעה פרטית עם עורך הפעילות ו/או עם הגורם הרלוונטי שיימסר לו על מנת למסור לו את פרטיו ומספר הטלפון הנייד האישי שלו ובבעלותו (להלן ולעיל: "מספר הטלפון הנייד") וכל פרט נוסף נדרש, לצורך תיאום שליחת הפרס.    

5.2               כתנאי לקבלת הפרס, הזוכה יידרש למסור את הפרטים שיידרשו על ידי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו. אי מסירת הפרטים ו/או שיתוף פעולה עם עורך התחרות ייחשבו כויתור בלתי חוזר של הזוכה על זכייתו וזכאותו לפרס תתבטל. בכל מקרה כאמור לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך הפעילות בגין ביטול הזכות כאמור.

5.3               זוכה אשר לא ימלא את כל פרטיו ו/או ימלאם באופן חלקי ו/או שגוי ו/או חסר, בין אם במתכוון ובין אם לא, לפי קביעת של עורך פעילות, תיפסל מכל השתתפות בפעילות.

5.4               אם יתברר כי הזוכה אינו זכאי לפרס בהתאם להוראות תקנון זה,  עורך הפעילות יהיה רשאי להעביר את הזכאות לפרס למשתתף אחר אשר עליו יחליט עורך הפעילות כזוכה לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ו/או לבטל את הפרס שניתן לזוכה.

5.5               הזוכה מאשר ומסכים לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו לפנות אליו ו/או ליצור עמו קשר בהתאם לכל אחד מפרטי ההתקשרות שמסר, ולא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות כנגד החברה בקשר ו/או לנובע מהאמור בסעיף זה.

5.6               הזוכה מאשר ומסכים לעורך הפעילות ו/או מי מטעמו לשלוח למספר הטלפון הנייד של הזוכה את הפרס, ולא יהיו לזוכה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכך.

 

6         מימוש הפרס

6.1               הזוכה מתחייב כי ישתף פעולה עם עורך הפעילות לצורך שליחת/מסירת הפרס, ככל שיידרש.

6.2               במקרה בו הזוכה לא יממש את הפרס מכל סיבה שהיא, לא תהיה לו כל זכות לדרישת פיצוי כלשהו ועורך הפעילות יהא פטור בכל מקרה ממתן כל פיצוי שהוא.

6.3               הפרס הינו אישי לזוכה אשר זכה בפעילות, בהתאם לפרטים שמולאו על ידו ואינו ניתן להחלפה ו/או לשינוי ו/או להעברה ו/או להסבה ו/או להמרה בכסף או בשווה כסף ו/או להמחאה לצד שלישי כלשהו.  

6.4               עורך הפעילות יהיה רשאי לשנות ו/או להחליף את הפרס ולזוכה לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד עורך התחרות ו/או מי מטעמו.

6.5               מובהר כי הפרס הינו לשימושו האישי של הזוכה בלבד, וכן כי החברה לא תהיה אחראית בכל מקרה של אובדן ו/או גניבה ו/או העברה ו/או מחיקה של הפרס לאחר שליחתו של הפרס למספר הטלפון הנייד של הזוכה.

6.6               מובהר כי מימוש הפרס הינו בהתאם ובכפוף לכל תנאי המימוש הנזכרים לעיל ובמסגרת סעיף 1.9 לעיל, וכן כי עורך הפעילות יהיה רשאי להוסיף על תנאי המימוש או לשנותם, לפי שיקול דעתו והחלטתו.

 

7         זכויות עורך הפעילות בתשובות המשתתפים שפורסמו  במסגרת הפעילות

7.1               מובהר בזאת כי כל תשובות המשתתפים יכול ויופיעו בחשבון /עמוד האינסטגרם של עורך הפעילות ו/או באתר הפעילות ובכל מדיה אחרת בכל זמן שהוא.

7.2               ההחלטה באם לפרסם ו/או להסיר ו/או למחוק תשובות משתתפים מסורה לעורך פעילות ו/או למי מטעמו, ולמשתתף לא תהיה כל זכות ערעור על החלטת עורך הפעילות כאמור.

7.3               מובהר כי אין בפעילות זו ו/או בכל הנובע ממנה כדי ליצור יחסי עובד – מעסיק בין עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לבין משתתף ו/או הזוכה ו/או כל הבא מטעמם.  

 

8         פטור מאחריות

 

8.1     המשתתף ו/או הזוכה ו/או כל הבא מטעמם, פוטר את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו מכל אחריות ו/או חבות שהיא, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד בכל הקשור לפעילות ו/או לפרס ו/או למימושו ו/או אי מימושו ו/או הנובע מכל אחד מהם.  

8.2     עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לתקלות טכניות ו/או אחרות ו/או שינויי הגדרות באתר הפעילות ו/או במערכות באמצעותן מתבצעת הפעילות ו/או בדיקת המשתתפים בפעילות ו/או לקבלת הסכמה להעלאת תמונה ו/או צילום ו/או סרטון ו/או תוכן של צד שלישי, וכן כל תקלה בגישה למערכות אלו, לרבות בגין תקלות כלשהן שימנעו, בין השאר העלאת ו/או קליטת תשובות המשתתפים, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ולא תהיה למשתתף כאמור כל טענה ו/או דרישה כנגד עורך פעילות , ועורך הפעילות לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל.

 

8.3     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל משתתף מסכים שידוע לו שעריכת פעילות זו תלויה, בין היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, וגורמים אחרים שלעורך הפעילות אין שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן לא יהיה רשאי להעלות כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה, לרבות בגין נזק שנגרם עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור לעיל.

 

8.4     עורך הפעילות ו/או מי מטעמו ולרבות מנהליו ועובדיו לא יהיה אחראי לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל תקלה או טעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, יהיה עורך הפעילות רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לבטל את הפעילות ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שימצא לנכון.  

 

8.5     עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות בגין קיצור תקופת הפעילות ו/או שינויה ו/או ביטולה ו/או דחייתה ו/או נזקים מחמת כוח עליון, מלחמה, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן של כל נכס, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה אשר יקבל ו/או יעשה משתתף על סמך השתתפותו בפעילות זו ו/או זכייתו בפרס. עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי לכל נזק, שיגרם, באופן ישיר או עקיף, למשתתף בעקבות שימוש שבוצע באתר הפעילות ו/או באם מידע מסוג זה או אחר יאבד ובכל מקרה בו יעשה שימוש לרעה במידע זה.

 

8.6     עורך הפעילות ו/או מי מטעמו אינו אחראי ולא יהיה אחראי בכל דרך שהיא בקשר עם פעילותו של ספק אינטרנט ו/או הרשת ו/או תשתיות הטלפון, החשמל, החומרה, התוכנה ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחרים, על כל רכיביהם ולא יישא באחריות בגין הפסקות, תקלות, הפרעות, טעויות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח, הימצאותם של וירוסים, תוכנות, קבצים הרסניים וכיו"ב, אשר ייתכן ויגרמו למשתתף ו/או מי מטעמו באתר הפעילות בקשר עם השתתפותה בפעילות , בין במישרין ובין בעקיפין.

 

8.7     המשתתף פוטר בזאת את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם הפעילות ו/או הקשור בה ו/או זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.

 

8.8     כמו כן, מובהר כי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי לכל שימוש שיעשה על ידי כל גורם שהוא בעמוד האינסטגרם בתשובות שהועלו במסגרת הפעילות, לרבות תמונות ו/או תוכן שהועלו ו/או נכתבו, והמשתתף פוטר בזאת את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו מכל אחריות לכך.

 

8.9     המשתתף ו/או הזוכה ישא בכל אחריות, ויפצה ו/או ישפה את עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, מיד עם דרישתו הראשונה לעשות כן,  בגין כל נזק, הפסד, אובדן והוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הנובעת מעשה ו/או מחדל שלא כדין, הקשורים בדרך כלשהי למצג ו/או התחייבות שנתן על פי הוראות תקנון זה ו/או הפרה במישרין ו/או בעקיפין של איזו מהוראות תקנון זה.

 

9         שונות

 

9.1          משתתף ו/או צד שלישי ו/או הרואה עצמו נפגע בשל העלאה ו/או פרסום של תמונה ו/או תוכן ו/או תשובות משתתפות בקשר עם הפעילות, רשאי לבקש מעורך הפעילות בכתב להסיר את התמונה ו/או התוכן ו/או את התשובות המשתתפות אשר הועלו על ידו ו/או שהוא מופיע בהם, ועורך הפעילות יפעל להסירם, ככל שתהיה בידו אפשרות לעשות כן. מובהר כי במקרה כאמור תבוטל השתתפותו של המשתתף בפעילות ולמשתתף ו/או לצד שלישי ו/או הרואה עצמו נפגע כאמור, לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או זכות מאת עורך פעילות ו/או מי מטעמו.

 

9.2          כל המועדים הרלוונטיים לפעילות זו ובקשר אליה, יקבעו על פי נתוני עורך הפעילות ומועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

9.3          עורך הפעילות לא יהא אחראי למקרה של ביטול הפעילות או לפסילתו של משתתף מסיבות שאינן בשליטתו ו/או בסמכותו של עורך פעילות, לרבות במקרה של החלטתה או פעולתה של אינסגטרם.

 

9.4          למען הסר ספק, הפעילות הינה לצורכי פעילות שיווקית גרידא ומוכרעת על ידי יכולת, והיא לא תחשב כאחת הפעילויות המוגדרות בסעיף 224 לחוק העונשין, התש"ז-1977.

 

9.5          מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי משחק ו/או שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי השתתפות בפעילות לא תקים למשתתף ו/או לזוכה ו/או למי מטעמם כל עילה, טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

9.6          מובהר כי הוראות תקנון זה יחולו בשינויים בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על מבקר ו/או הנכנס באתר הפעילות.

 

-סוף התקנון -

סגור
Loading
Go back to %1