מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון

תקנון הטבת השקה - מועדון מאוחד

15.5.24

מועדון לקוחות NV CLUB

תקנון הטבת השקה - 30 ש"ח בכל אחד ממותגי המועדון

1.      עורכת המבצע

עורכת המבצע היא חברת אקסטרה ריטייל גרופ בע"מ, שהינה הבעלים והמנהלת של מועדון הלקוחות NV CLUB (להלן בהתאמה: "החברה" ו- "מועדון הלקוחות").

 

  1. 2.       מהות המבצע

2.1.               לכבוד התרחבות מועדון הלקוחות בשל הצטרפותם של רשתות ומותגים נוספים למועדון הלקוחות, עורכת החברה מבצע שיחול על חברי מועדון הלקוחות וכן על מצטרפים חדשים למועדון הלקוחות אשר יצטרפו בתקופת המבצע למועדון הלקוחות.

2.2.               במהלך תקופת המבצע ייהנו חברי מועדון הלקוחות וכן מצטרפים חדשים למועדון הלקוחות אשר יצטרפו בתקופת המבצע למועדון הלקוחות, מקבלת הטבת השקה בסך 30 (שלושים) ₪ למימוש בעת רכישת מוצרים בכל אחד ממותגי המועדון, ממגוון המוצרים המשתתפים, במהלך תקופת המבצע (להלן: "הטבת השקה"), בכפוף להוראות ולתנאי תקנון מבצע זה ולתקנון מועדון הלקוחות ומדיניות הפרטיות של החברה (להלן: "המבצע").  

2.3.               מובהר כי כל חבר במועדון הלקוחות ו/או מצטרף חדש למועדון הלקוחות שיצטרף בתקופת המבצע, יהיה זכאי לקבלת הטבת השקה בסך 30 ₪, למימוש חד פעמי בעת רכישת מוצרים בחנויות הרשת של מועדון הלקוחות או באתרי האינטרנט של החברה (אתר ורדינון, אתר נעמן – בלבד), פעם אחת בכל אחד מבין מותגי מועדון הלקוחות, סה"כ 6 מותגים, בתקופת המבצע בלבד.

2.4.               לצרכי תקנון מבצע זה, מצטרפים חדשים למועדון הלקוחות הינם חברי מועדון שנרשמו והצטרפו למועדון הלקוחות של החברה בהתאם להוראות ולתנאי תקנון מועדון הלקוחות וזאת בתקופת המבצע כהגדרתה להלן (להלן ולעיל: "מצטרפים חדשים").  

  1. תקופת המבצע

3.1.               תקופת המבצע: החל מיום 15.5.2024 ועד לסיום המבצע ביום 1.6.2024 (כולל).

3.2.               החברה תהיה רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את המבצע ו/או לשנות את המבצע ו/או תנאי המבצע ו/או את תקופת המבצע בכל עת.  

3.3.               קבלה ומימוש הטבת ההשקה יתאפשר בתקופת המבצע בלבד.  

  1. 4.       תנאי המבצע

4.1.               המבצע ייערך בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאי תקנון זה וכן בכפוף ובהתאם לתקנון מועדון הלקוחות, בשינויים המתחייבים.

4.2.               המבצע יחול על חברי מועדון הלקוחות ו/או מצטרפים חדשים למועדון הלקוחות בתקופת המבצע, לפי רישומי החברה.

4.3.               מימוש הטבת השקה ניתן למימוש בתקופת המבצע – בלבד, על ידי חבר המועדון ו/או מצטרף חדש בלבד, בכפוף לזיהויו כחבר מועדון ושיוך מימוש הטבת ההשקה לחבר המועדון.   

4.4.               מימוש הטבת השקה מותנה ברכישה של מוצרים (בלבד); לא ניתן לרכוש ו/או לטעון כרטיס מתנה תוך מימוש הטבה זו.    

4.5.               ניתן לממש הטבת השקה אחת בעסקה; שימוש  בהטבת השקה הוא חד פעמי, פעם אחת בכל מותג של מועדון הלקוחות - בלבד.

4.6.               הטבת השקה ניתנת כהטבה למימוש ולא יינתן עודף ו/או החזר במקרה של ניצול חלקי ו/או אי ניצול בכלל של ההטבה וכן כי ההטבה אינה ניתנה לפיצול ו/או להעברה ו/או לאיחוד ו/או להמרה לכסף.

4.7.               לא ניתן לעשות שימוש בהטבת השקה יחד עם הטבת הצטרפות ו/או הטבה מתחלפת כהגדרתן בתקנון מועדון הלקוחות.  

4.8.               מימוש של הטבת השקה אינו מזכה בצבירת נקודות אישיות.

4.9.               לא ניתן לשלם באמצעות הטבת השקה את דמי החברות, כהגדרתם בתקנון מועדון הלקוחות ו/או את דמי המשלוח בעת רכישת מוצרים באתר האינטרנט (אתר ורדינון, אתר נעמן – בלבד) ו/או מוצרים ו/או שירותים כפי שהוחרגו במסגרת הוראות ותנאי תקנון מועדון הלקוחות ו/או ברכישת תכשיטי זהב מכל סוג שהוא בסניפי הרשת של "מגנוליה".    

4.10.           אין במבצע זה כדי לגרוע מהתנאים ו/או מהוראות תקנון מועדון הלקוחות, לרבות בכל הקשור לעניינים הבאים: אופן הצטרפות למועדון הלקוחות, אמצעי תשלום המכובדים במועדון הלקוחות, חנויות ו/או אתר אינטרנט בו ניתן לעשות שימוש במועדון הלקוחות, מדיניות החלפת מוצרים וכיו"ב.

4.11.           מימוש הטבת השקה יאפשר בחנויות הרשת של כל מותג, למעט חנויות עודפים/אאוטלט/ירידים.  

  1. 5.       כללי

5.1.               השימוש בתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה כאחד.

5.2.               החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה אשר בגינה תמנע מחבר מועדון הלקוחות ו/או מצטרף למועדון הלקוחות את ההשתתפות במבצע ו/או מימוש ההטבה, ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהם.

5.3.               החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או לשנות ו/או לתקן תקנון זה, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לכל דין.

5.4.               מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכל עת, לשנות את תאריכי המבצע, משכו ומועדיו, להאריך או לקצר אותו, להפסיק את המבצע, לשנות את תנאיו, ו/או את סכום הטבת ההשקה, לשנות הוראות תקנון זה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.   

5.5.               תקנון מבצע זה, לרבות תקנון מועדון הלקוחות ומדיניות הפרטיות של החברה, יהיו זמינים בחנויות הרשת ובאתר האינטרנט של החברה – אתר ורדינון בכתובת:https://www.vardinon.co.il/ ואתר נעמן בכתובת: https://www.naamanp.co.il/

5.6.               בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תקנון מבצע זה לבין פרסומים אחרים של המבצע -  תגברנה הוראות תקנון זה.

5.7.               בהשתתפות במבצע זה (כולו ו/או חלקו), חבר מועדון הלקוחות ו/או המצטרף למועדון הלקוחות מקבל ומחיל על עצמו את הוראות ותנאי תקנון זה.  

5.8.               על תקנון מבצע זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון מבצע זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.

 

*** סוף התקנון ***

סגור
Loading
Go back to %1